Ministeriet har inte ingripit otillbörligt i Finavias operativa verksamhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2016 9.10
Pressmeddelande

Statens revisionsverk (SRV) har i sin rapport om laglighetsgranskningen av ägarstyrningen av Finavia lagt fram en rad synpunkter enligt vilka ägarstyrningen hösten 2015 bedöms vara problematisk. I rapporten hävdas inte att verksamheten skulle ha varit lagstridig, utan i den dryftas frågan om ägaren med hänsyn till god förvaltningssed har agerat på ett icke önskvärt sätt.

Kommunikationsministeriet framhåller att ägarstyrningen av Finavia inte har ingripit på ett otillbörligt sätt i den operativa verksamheten i det av staten helägda bolaget. Ministeriet har inte förutsatt att Finavia väcker talan, underlåter att väcka talan eller avstår från någon talan. Ägaren har haft grundad anledning och rätt att ge bolaget anvisningar för att säkerställa en omsorgsfull behandling av frågeställningarna i ett exceptionellt ärende.

- Experter och ministeriet ser ut att ha en annorlunda uppfattning än SRV om vad det innebär för staten som ägare att vara aktiv på det sätt som förutsätts i bolagens förvaltningsanvisningar. Därför är det skäl att utvärdera behovet av att förtydliga anvisningarna. Betydelsen av en aktiv insats accentueras när bolaget är ett av staten helägt bolag med specialuppgifter, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Avgörandena i talan som gäller derivatfrågor har varit juridiskt komplexa och svåra. Detta framgår bland annat av styrelsens delvis motstridiga beslut och omröstningar vid olika tidpunkter. Även expertutlåtandena har skiljt sig från varandra. SRV har till exempel inte tagit hänsyn till det faktum att bolagets styrelse i mars 2015 enhälligt beslutade att avstå från att väcka en viss talan.

- Derivatfrågan behandlades i samråd med SRV hösten 2015. Ännu i det skedet uppskattade SRV att det fanns spelrum i besluten om talan. Vi litade på denna expertbedömning, säger Berner.

Ägaren har i föreliggande exceptionella derivatfråga gett styrelsen för det helägda bolaget anvisningar endast om det att ärendena ska beredas med omsorg. Enligt ministeriet har ägaren med stöd av lagen och förvaltningsanvisningarna full rätt till detta.

Ministeriet hänvisar till lagstiftningen om aktiebolag och expertutlåtandet av lagmannen Pekka Merilampi, specialist på ägarstyrning, som anser att sådana anvisningar inte är otillbörligt ingripande i bolagets operativa angelägenheter.

I SRV:s rapport ifrågasätts det om ägarstyrningen har möjliggjort det bästa resultatet i tvistemålet mellan bolaget och revisionssammanslutningen. Det ges ingen förklaring till grunderna för ifrågasättandet, men däremot fastställs det i rapporten att SRV inte tar ställning till huruvida det hade varit befogat att framställa ersättningskrav. I rapporten har man överhuvudtaget inte utvärderat till exempel det att enbart rättegångskostnaderna i en tvist som pågår i flera år blir mycket stora. Bolaget kan bli skyldigt att betala även motpartens kostnader om det förlorar tvisten.

- Eftersom processen ännu pågår är det på det hela taget för tidigt att bedöma vad som med tanke på bolaget och staten har varit ändamålsenlig verksamhet i derivatfrågan. De nyligen färdigställda avgörandena från åklagaren, polisen och Finansinspektionen ger bolagets styrelse tillräckligt med information för att överväga möjligheterna att väcka civiltalan mot bolagets tidigare ledning och styrelse. Fristen för prövningsrätten pågår fram till utgången av detta år, konstaterar Berner.

Ytterligare information:

kommunikationsminister Anne Berner. Intervjuförfrågningar: Taina Pieski, kommunikationsdirektör, tfn 050 535 1574