Ministerarbetsgrupp enades om informationssamhällsbalken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2013 14.25 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Regeringens trafik- och kommunikationspolitiska ministerarbetsgrupp har kommit överens om huvuddragen i reformen av lagstiftningen om elektronisk kommunikation eller den så kallade informationssamhällsbalken.

- Det är viktigt att vi nu har nått samförstånd om de centrala informationssamhällsfrågorna och att vi har skapat en grund för den fortsatta beredningen. Regeringens proposition med förslag till en informationssamhällsbalk överlämnas till riksdagen i slutet av året, konstaterar bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen.

Ministerarbetsgruppen tog ställning till bland annat nätneutralitet, teleföretagens ansvar vid köp av varor och tjänster med mobiltelefon, regleringen av teleföretag med betydande marknadsinflytande samt de så kallade Lex Nokia-bestämmelserna.

Nätneutralitet betyder att all internettrafik behandlas jämlikt och på samma sätt. Enligt regeringen är det viktigt att bevara nuläget: den som tillhandahåller internetförbindelsen får inte begränsa trafiken till vissa adresser eller begränsa viss typ av trafik. Däremot är det fritt fram för ett teleföretag att reservera tillräcklig bandbredd för dess egna tjänster.

Kommunikationsverket kommer att få moderna metoder för att ingripa i förfaranden som eventuellt hotar nätneutraliteten.

Det föreslås att man i lagstiftningen tar in en ny bestämmelse om teleföretagets och tjänsteleverantörens eller försäljarens solidariska ansvar när konsumenten betalar varor och tjänster med mobiltelefonen och avgiften tas ut i samband med telefonräkningen.

Konsumenternas ställning förbättras avsevärt när det blir möjligt för dem att kontakta också till teleföretaget om den köpta produkten är defekt eller inte kommer fram. Det gäller alltså för teleföretaget att noggrannare än hittills avväga, hurdana tjänsteleverantörer den godkänner som sina kunder.

Den tredje centrala riktlinjen gäller övervakningen av prissättningen hos teleföretag med betydande marknadsinflytande. Avsikten är att Kommunikationsverket ska få rätt att fastställa ett maximipris på ett teleföretags grossistprodukter om det uppstår konkurrensproblem på marknaden.

Regleringen av teleföretag med betydande marknadsinflytande gäller inte ett teleföretags samtliga produkter, utan endast så kallade flaskhalsar såsom abonnentförbindelser i det fasta nätet, vilka ett konkurrerande tjänsteföretag hyr för att tillhandahålla bredbandsförbindelser för enskilda konsumenter och företagskunder.

Syftet med regleringen är att främja konkurrensen, vilket kommer till uttryck i form av bättre och billigare produkter i detaljhandeln till konsumenter och företag. Målet är att detaljhandeln inte ska domineras endast av de företag som äger näten, utan att också andra konkurrerande teleföretag ska kunna tillhandahålla produkter på detaljmarknaden.

För närvarande ingår de så kallade Lex Nokia-bestämmelserna i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation, men nu föreslås det att de ska införas i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Arbets- och näringsministeriet kommer att starta och leda en trepartsberedning för att överföra bestämmelserna och för att göra eventuella ändringar i dem. Det slutliga beslutet om att överföra bestämmelserna fattas av statsrådet.


Ytterligare information
Esa Suominen, specialmedarbetare, tfn 043 824 5668