Minister Ranne till EU:s råd för transport och telekommunikation

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2023 8.00 | Publicerad på svenska 4.12.2023 kl. 15.53
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Lulu Ranne. (Bild: LVM)

Europeiska unionens transportministrar och telekommunikationsministrar sammanträder i Bryssel den 4–5 december 2023. Vid mötet företräds Finland av kommunikationsminister Lulu Ranne.

Transportrådet har för avsikt att anta åtta allmänna riktlinjer

Avseende de allmänna riktlinjer som ska antas av transportrådet den 4 december är förslaget till körkortsdirektiv särskilt viktigt för Finland. Finlands förhandspåverkan i frågan har varit framgångsrik och ordförandens kompromissförslag är i stor utsträckning förenligt med Finlands förhandlingsmål.

Finland anser det vara viktigt att körkortsdirektivet ses över och särskilt dess mål i fråga om att förbättra trafiksäkerheten. Finland betonar också tillräcklig flexibilitet och nationellt handlingsutrymme för att ändringarna inte avsevärt ska öka den administrativa bördan.

– Finland har idkat en utmärkt förhandspåverkan. Som ett resultat av detta arbete har vi nu mycket goda förhandlingsresultat för antagande av transportrådet och som innehåller för oss viktigt nationellt handlingsutrymme och beaktande av våra särdrag, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

Avsikten är också att transportrådsmötet ska godkänna allmänna riktlinjer om följande förslag:

  • förslaget till ändring av det så kallade CBE-direktivet som ska underlätta gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott
  • direktivet som gäller fartygsavfallsbrott
  • direktivet som gäller utredning av olyckor till sjöss
  • direktivet om hamnstatskontroll
  • flaggstatsdirektivet
  • direktivet som gäller förares raster och viloperioder vid tillfälliga busstrafiktransporter
  • förordningen om redovisning av transporttjänsters utsläpp av växthusgaser (CountEmissions EU)

Rådet kommer också att ta del av ordförandens lägesrapport om framstegen i fråga om uppdateringen av mått- och viktdirektivet. Finland har med framgång betonat att nationella särdrag och förhållanden ska beaktas i förhandlingarna. Bland annat har transportrådet väl beaktat den nationella möjligheten till undantag för större transportmateriel och det att den gränsöverskridande trafiken kunde fortsätta med nuvarande materiel.

I telekommunikationsrådet ska en allmän riktlinje om förslaget till gigabitinfrastrukturakt antas

I telekommunikationsrådet den 5 december ska ministrarna föra en principdiskussion om tekniskt ledarskap och konkurrenskraft i ljuset av investeringar och digital nätinfrastruktur.

– I diskussionen kommer Finland särskilt att betona resiliensen i den digitala infrastrukturen. Som vi vet har hållbarheten hos den digitala och fysiska infrastrukturen blivit viktigare än någonsin och vi måste sörja för den, säger minister Ranne.

Mötet strävar efter att enas om en allmän riktlinje om förslaget till gigabitinfrastrukturakt. Syftet med kommissionens förslag är att underlätta byggandet av kommunikationsnät för att uppnå EU:s mål om att möjliggöra förbindelser med mycket hög kapacitet, det vill säga en gigabit, inom EU-området före 2030.

Finland anser det vara viktigt att förslaget till förordning är en minimiharmonisering, det vill säga att det ställer minimikrav på den nationella lagstiftningen. Det nationella handlingsutrymmet måste säkerställas för att de nationella bestämmelserna om inomhusnät ska kunna fortsätta att gälla.

Ministrarna ska ta del av framstegsrapporten om cybersolidaritetsakten. Syftet med cybersolidaritetsakten är att stärka EU:s gemensamma förmåga att upptäcka cybersäkerhetsincidenter samt situationsmedvetenheten om och förmågan att hantera dessa. 

Finland understöder förslagets mål och åtgärder som främjar informationsutbytet mellan medlemsländerna om cybersäkerhetsincidenter. När nya funktioner för informationsutbyte inrättas bör man dock undvika överlappningar med befintliga funktioner. Finland tar del av ordförandens framstegsrapport.

Mer information:

Pyry Takala, enhetsdirektör, tfn 050 911 7627, [email protected] (transportrådet)
Noora Saarinen, specialsakkunnig, tfn 050 562 7044, [email protected] (transportrådet)
Annina Tikkanen, specialsakkunnig, tfn 050 478 3398, [email protected] (telekommunikationsrådet)