Minister Ranne: På vägarbetsplatserna sätter man rekord och bygger tillväxt för hela Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2024 10.09 | Publicerad på svenska 3.7.2024 kl. 8.48
Pressmeddelande
(Bild: Fanni Uusitalo, VNK)

Regeringens mål är att tygla det ökade eftersatta underhållet av vägar och att ta fram sätt att successivt minska antalet vägar i dåligt skick. Statens landsvägar bildar sammanlagt en sträcka på cirka 78 000 kilometer, varav 50 500 kilometer är asfalterade och 27 000 km grusvägar. Av de asfalterade vägarna är cirka 8 800 kilometer och av grusvägarna cirka 2 800 kilometer i dåligt skick. Det skulle krävas en planmässig finansiering på cirka 2,5 miljarder euro för att få i skick de dåliga vägarna.

Farledsverket och NTM-centralerna strävar efter att år 2024 på riksnivå asfaltera cirka 4 000 kilometer. Antalet kilometer är mångdubbelt jämfört med tidigare år och motsvarar det minimum som krävs för att upprätthålla vägnätets nuvarande skick. De omfattande entreprenaderna gör det också möjligt att förbättra det lägre vägnätet med beaktande av näringslivets behov. De förbättrar också trafikens smidighet och säkerhet, sysselsätter finländare och skapar förutsättningar för tillväxt i Finland.

Regeringen kommer under valperioden att genomföra ett trafikinvesteringsprogram på nästan 3 miljarder euro, varav 597 miljoner har avsatts för trafikinvesteringar år 2024. I år har ett anslag på 250 miljoner euro avsatts för avveckling av det eftersatta underhållet. Regeringen hanterar det eftersatta underhållet under hela perioden inte bara genom asfaltentreprenader, utan även genom ett stort antal andra vägprojekt.

Kommunikationsminister Lulu Ranne besöker beläggnings- och andra trafikinfrastrukturar-betsplatser i regionerna Södra Karelen, Södra Savolax, Mellersta Nyland, Mellersta Finland, Kymmenedalen och Birkaland under tiden 1–3.7.2024.

– Finland behöver en fungerande väginfrastruktur för att nå framgång. De omkring fem månaderna i år är ett exempel på hur stor årlig satsning det skulle krävas för att gradvis återställa infrastrukturen. På vägarna transporteras många ton nu och i framtiden så vi måste sörja för smidiga och säkra trafikförbindelser över hela Finland och bygga upp förutsättningarna för tillväxt i hela landet. I östra Finland genomförs till exempel fler asfaltentreprenader än på 20 år, säger minister Ranne.

Mer information:

förfrågningar om intervjuer med kommunikationsminister Ranne:
Tuomas Sorsa, specialmedarbetare, tfn 0295 342 012, [email protected]