Minister Marin: Utsläppen från trafiken ska minskas på land, till havs och i luften

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2019 12.45
Pressmeddelande
Minister Sanna Marin (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)
Minister Sanna Marin (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)

Enligt den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC har de områden som täckts av snö och permafrost krympt. Kommunikationsminister Sanna Marin anser det vara viktigt att Finland minskar sina utsläpp och visar vägen mot en klimatneutral värld.

Enligt en rapport från FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) har mängden is och snö på jorden minskat. Havsisen i den arktiska regionen har blivit tunnare och den har minskat i omfång. De observerade förändringarna i haven, glaciärerna, snötäcket och permafrosten fortsätter, men deras intensitet beror på ökningen av koncentrationerna av växthusgaser.

- Det behövs fördomsfria åtgärder också inom trafiken för att målen i klimatavtalet från Paris ska nås och för att temperaturökningen ska stanna under 1,5 grader jämfört med den förindustriella tiden. Klimatavtrycket från väg-, sjö- och flygtrafiken måste minskas för att vi ska bli fria från fossila bränslen och för att Finland ska vara koldioxidneutralt före 2035 i enlighet med regeringsprogrammet. Också EU:s transportministrar efterlyser ett långsiktigt och övergripande grepp för att minska utsläppen från trafiken, säger kommunikationsminister Sanna Marin.

Som ordförande för Europeiska unionens råd arbetar Finland för att EU ska vara koldioxidneutralt 2050. Trafiken och transporterna står för cirka en femtedel av Finlands växthusgasutsläpp.

Riskhantering leder till mindre olägenheter

Redan en ökning på 1,5 grader av den globala medeltemperaturen innebär att Norra ishavet i framtiden kommer att vara tidvis isfritt om sommaren. Godstransporterna och kryssningsresorna växer på arktiska farleder där den marina miljön är sårbar och sjöfartsförhållandena utmanande. Att bekämpa miljöskador och minska utsläppen av näringsämnen och skadliga ämnen i vatten blir allt viktigare när klimatet värms upp.

- Is, snö och vintersjöfart är områden där Finland har specialkompetens. Finland kan erbjuda sin kompetens till exempel inom oljebekämpning och bidra till beredskapen inför utmaningarna inom den arktiska sjöfarten. Miljökompetensen har en enorm betydelse när klimatet förändras, säger minister Marin.

I framtidsscenarier med stora koldioxidutsläpp är det enligt rapporten The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate möjligt att de många samhällen som är beroende av hav, snö och is möter gränserna för anpassning till klimatförändringar efter år 2100. De mest sårbara samhällena, t.ex. i närheten av korallrev och vid arktiska kuster, kan redan före århundradets slut konfronteras med gränserna för anpassningen också i scenarier med låga växthusgasutsläpp.

- Även här i Finland förändras de säsongsbetingade variationerna i tjälen och jordens fuktighet ökar. Vi måste vara beredda på de utmaningar som beror på förändringar i tjälbildningen och på allt större säsongsvariationer i snötäckningen inom underhållet av vår transportinfrastruktur, på våra flygplatser och i spårtrafiken, säger statssekreterare Mikko Koskinen.

Ytterligare information:

Mikko Koskinen, statssekreterare, tfn 050 304 2007