Minister Harakka: Utvecklingen av trafiksystemet är ett långsiktigt arbete

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 10.54 | Publicerad på svenska 13.5.2022 kl. 15.30
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)

Den 12 maj 2022 öppnade kommunikationsminister Timo Harakka det trafiksystemforum som nu hålls för första gången. I fortsättningen ska läget inom trafiksystemet diskuteras regelbundet.

Genomförandet av den riksomfattande trafiksystemplanen har pågått ungefär ett år.

- Trafik 12-planen har bidragit till det strategiska grepp och de utsikter på längre sikt man har önskat i trafiksystemarbetet. Detta gäller också finansieringen av planen trots att genomförandet av finansieringen alltid är beroende av ram- och budgetbesluten, sade minister Harakka.

I sitt tal lyfte minister Harakka fram den ryska invasionen av Ukraina och dess konsekvenser för olika samhällssektorer, också för trafik- och transportsektorn.

- Vi vet ännu inte hur vittgående följderna av kriget är. I vilket fall som helst måste man också bereda sig på att åtminstone en del av förändringarna är permanenta. Det väsentliga är att vi när omvärlden förändras har tillgång till kontinuerligt uppdaterad prognostiseringsinformation om mobilitets- och transportbehoven, trafikströmmarna och utvecklingsutsikterna för vår omgivning, konstaterade minister Harakka.

Enligt minister Harakka var de beslut som fattades vid ramförhandlingarna i våras inte de som önskats med tanke på Trafik 12-planen.

- Trots att vi känner till besparingstrycket är det naturligtvis beklagligt att man inte har kunnat hålla fast vid den gemensamt överenskomna finansieringsnivån för trafiksystemet. Å andra sidan måste man komma ihåg att stimulanspaketets investeringar i utveckling av trafikledsnätet som gjordes för två år sedan var i en klass för sig, framhöll Harakka.

- En ljusglimt för förvaltningsområdena var dock de tillägg på drygt fem miljoner euro för förbättring av cybersäkerheten som gjordes vid ramförhandlingarna. Med beaktande av det rådande världsläget är de ett mycket nödvändigt och välkommet tillägg, fortsatte Harakka.

Intensiv dialog viktig del av beredningen

Minister Harakka betonade betydelsen av samarbete och dialog i arbetet med Trafik 12.

- Trafik 12-planen är ett prov på vad som kan åstadkommas genom att jobba tillsammans och sikta mot samma mål. Vi behöver allt mer samarbete nu när det världspolitiska läget är så osäkert och på så många sätt påverkar vår vardag, konstaterade Harakka.

Den riksomfattande trafiksystemplanen ska uppdateras vart fjärde år. Beredningen av nästa plan inleds med att man bildar en gemensam lägesbild av trafiksystemet. Detta sker utifrån Transport- och kommunikationsverkets trafiksystemsanalys i samarbete med intressentgrupper.

Samarbetet och dialogen med intressentgrupperna är kontinuerlig och regelbunden.Sätten att föra dialog vid beredningen av nästa plan utvecklas utifrån den erhållna responsen. Man ska regelbundet sammanträda vid ett trafiksystemforum för att diskutera aktuella frågor och läget för trafiksystemet.

Vad är nästa steg?

Statsrådet godkände den första riksomfattande tolvåriga trafiksystemplanen i april 2021. Genomförandet av planen pågår.

Samarbetet med intressentgrupperna fortsätter bland annat vid regionala evenemang som hålls hösten 2022.

Följande plan för 2025-2036 utarbetas så att beslut om den kan fattas våren 2025. Planeringen börjar när den nya regeringen har inlett sin verksamhet. Regeringsprogrammet inverkar på avgränsningarna i och innehållet i planen.

Ytterligare information:

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, tfn050 478 1027, [email protected]

Kaisa Kuukasjärvi, trafikråd, tfn 050 414 0330, [email protected]

Maria Torttila, specialsakkunnig, tfn 050 572 2237, [email protected]


Timo Harakka