Minister Harakka om EU:s klimatpaket: utsläppsminskningar inom trafik och transport behövs – uppmärksamhet ska fästas vid kostnaderna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 13.38 | Publicerad på svenska 26.11.2021 kl. 9.49
Pressmeddelande
EU:s klimatlagstiftningspaket
EU:s klimatlagstiftningspaket

Statsrådet har fastställt sina ståndpunkter i fråga om Europeiska kommissionens lagstiftningsförslag som syftar till att minska växthusgasutsläppen från väg-, sjö- och flygtrafiken.

För trafik- och transportsektorns del gäller förslagen en utvidgning av utsläppshandeln till väg- och sjötrafiken och en effektivisering av den nuvarande utsläppshandeln för luftfart, en skärpning av utsläppsgränserna för nya bilar, en utveckling av distributionsinfrastrukturen för alternativa bränslen samt en ökad användning av alternativa bränslen inom flyg- och sjötrafiken.

- Inom alla sektorer behövs det snabba utsläppsminskningar. Det gäller inte bara trafiken utan också alla andra områden inom den mänskliga produktionen.Inom EU och i Finland står vägtrafiken för cirka en femtedel av växthusgasutsläppen, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- Det är viktigt att notera att EU-medlemsländerna och i synnerhet medlemsländerna som bedriver den mest progressiva klimatpolitiken nu har ett ypperligt tillfälle att se över sin ekonomi och förbättra sin konkurrenskraft. 55 %-paketet erbjuder näringslivet förutsägbarhet. Det i kombination med Finlands program för hållbar tillväxt kommer att medföra en verklig våg av ekologiska investeringar, ett riktigt stort klimatindustriellt genombrott, säger minister Harakka.

- Nu är det dags att utnyttja de möjligheter som den pågående energiomvälvningen erbjuder och utveckla hållbara lösningar, tekniker, produkter och tjänster som också har en global efterfrågan, säger minister Harakka.

Finland har som en del av Europeiska unionen förbundit sig till klimatavtalet från Paris. Målet förutsätter att EU uppnår klimatneutralitet på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt före 2050. Statsrådets mål är alltså att de förhandlingar som nu inleds ska leda till att det mål för minskning av utsläppen med minst 55 procent som uppställts för 2030 uppnås.

EU:s omfattande utsläppshandel inom vägtrafiken ska vara jämlik, många frågor återstår fortfarande att lösa

Kommissionen föreslår en gemensam utsläppshandel för vägtrafik och byggnader, som är separat från EU:s nuvarande utsläppshandelssystem. Utauktioneringen av utsläppsrätter ska inledas 2026. Statsrådet förhåller sig i princip positivt till förslaget om ny utsläppshandel.

- Den föreslagna utsläppshandeln skulle leda till minskade utsläpp inom hela EU. Förhandlingarna har dock bara inletts och många viktiga frågor återstår fortfarande att lösa, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Skärpningen av CO2-gränserna för nya bilar understöds

Finland understöder kommissionens förslag om gränsvärden för koldioxidutsläpp för person- och paketbilar. Gränsvärdet för nya personbilar föreslås vara 55 procent år 2030, det vill säga biltillverkarna ska på EU-nivå minska koldioxidutsläppen med 55 procent jämfört med 2021 års nivå. Nu är målet 37,5 procent.

- Initiativen i 55 %-paketet stöder för sin del Finlands egna nationella klimatmål. Redan regeringen Sipilä beslutade att under detta årtionde halvera utsläppen från trafik och transport, och Marins regering har utrett metoder för detta. Till exempel har bestämmelserna om gränsvärden för koldioxidutsläppen från fordon en direkt inverkan när fordon och hurdana samt hur rena fordon det släpps ut på den inhemska marknaden. Det är särskilt viktigt att man förstår biogasens möjligheter i vägtrafiken. Detta lyfts tydligt fram i Finlands ståndpunkt, säger minister Harakka.

Dessutom vill kommissionen utveckla en EU-omfattande infrastruktur för distribution av alternativa bränslen. Statsrådet stöder i huvuddrag förslagets mål. Regeringen anser det vara viktigt att man kan använda elbil överallt, oberoende av resrutt. För tung trafik kan det behövas flexibilitet i glesbygdsområden.

I utsläppshandeln för sjöfarten ska vintersjöfarten och dess inverkningar på konkurrenskraften beaktas

Statsrådet stöder en anslutning av sjöfarten till utsläppshandeln och åtgärderna på EU-nivå för att öka användningen av alternativa bränslen inom sjöfarten. Åtgärderna ska minska utsläppen effektivt och beakta medlemsstaternas konkurrenskraft. Det är viktigt att man fortsätter att bedöma lagstiftningsförslagens sammantagna konsekvenser.

- Finlands geografiska förhållanden är specifika - gles bebyggelse långt från marknaden i Mellaneuropa. Vår utrikeshandel är nästan helt beroende av sjötransporter. Haven isbeläggs på vintern. Våra transportkostnader är redan i princip högre än i många jämförelseländer. En särskild utmaning för oss är att få kraven i fråga om vintersjöfart att beaktas i utsläppshandeln inom sjöfarten. Detta tema lyfts tydligt fram i Finlands ståndpunkter, säger minister Harakka.

Effektivare handel med utsläppsrätter för luftfart behövs

Kommissionen strävar efter ökad effektivitet i utsläppshandeln för luftfarten genom att minska antalet utsläppsrätter som årligen tilldelas flygbolagen gratis. Enligt förslaget ska utsläppsrätterna i sin helhet auktioneras ut 2027. Statsrådet stöder en effektivisering av handeln med utsläppsrätter för luftfart.

Vid de fortsatta förhandlingarna ska uppmärksamhet fästas vid hur en effektivisering av utsläppshandeln påverkar tillgången till flygtrafik regionalt. Man bör också bedöma risken för att flygtrafiken styrs utanför EU om utsläppshandeln undviks.

Genom ändringarna i utsläppshandelsdirektivet kommer man dessutom att genomföra systemet för kompensation av utsläpp CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) som överenskommits om inom Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Samordningen av EU:s utsläppshandel och CORSIA bör ännu under de fortsatta förhandlingarna utredas med beaktande av ett effektivt främjande av globala klimatåtgärder.

Kommissionen föreslår att användningen av förnybara bränslen ökas också inom flygtrafiken. Regeringen stöder åtgärderna på EU-nivå för att främja användningen av förnybara flygdrivmedel. Samtidigt måste man beakta förutsättningarna för flygtrafiken.

Vad för U-skrivelse?

Statsrådet lämnade den 30 september och den 7 oktober 2021 U-skrivelser till riksdagen om Europeiska kommissionens lagstiftningsförslag som gäller 55 %-paketets trafik- och transportinitiativ. I U-skrivelserna förklaras statsrådets ståndpunkter.

Vad händer härnäst?

U-skrivelserna ska behandlas i stora utskottet. EU:s lagstiftningsinitiativ om vägtrafiken beaktas i genomförandet av färdplanen för fossilfria transporter.

Behandlingen av lagförslagen har redan inletts i arbetsgrupperna vid Europeiska unionens råd. Förhandlingsresultat kan förväntas inom EU omkring år 2023.De första författningarna uppskattas träda i kraft 2024.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, minister Timo Harakkas specialmedarbetare, tfn 050 372 7062, johanna.juselius(a)gov.fi

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)gov.fi