Minister Harakka: Kommissionens nya förslag till TEN-T-förordning oskäligt för Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.8.2022 13.45 | Publicerad på svenska 2.8.2022 kl. 17.34
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi)

Europeiska kommissionen lade i december 2021 fram ett förslag till en ny förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Förslaget har behandlats i Europeiska unionens råds arbetsgrupper och i Europaparlamentet.

Som reaktion på det förändrade världspolitiska läget publicerade kommissionen den 27 juli 2022 ett förslag som ändrar på detta TEN-T-förordningsförslag.

Kommissionens ändringsförslag omfattar ett ur Finlands synvinkel orimligt krav. Enligt förslaget ska nya spårförbindelser utan undantag byggas med den europeiska standardens spårvidd (1435 mm). I fråga om befintliga bannät ska det också utarbetas en plan för övergång till den europeiska standardens spårvidd, frånsett de delar av nätet där detta inte är motiverat av kostnads-nyttoskäl.

Som nya spårförbindelser räknas inte förbindelser där byggandet har inletts innan förordningen träder i kraft. För Finlands del blir detta krav tillämpligt på de banavsnitt som planeras av projektbolagen, i synnerhet på Finlandsbanan och i fråga om projektbolaget Östbanan. För projektbolaget Entimmes tåget till Åbo gäller kravet sannolikt endast den nya direktbanan mellan Esbo och Salo.

Kommunikationsminister Timo Harakka anser att Finland bör få ett undantag gällande kravet på en allmäneuropeisk spårvidd.

- Finland godkänner inte ändringar i spårvidden, och jag tror att våra synpunkter kommer att beaktas under den fortsatta beredningen. Det är helt klart att Finlands särförhållanden måste beaktas och vår spårvidd bevaras. Det är varken ekonomiskt eller funktionellt lönsamt att ändra spårvidden. I ärenden av så här stor betydelse bör man inte fatta förhastade beslut, utan konsekvenserna bör ses över på bred front, säger minister Harakka.

Östra Finlands ställning måste tryggas

Kommissionen föreslår att de sista förbindelserna till gränserna mellan Ryssland och Belarus ska överföras från stomnätet till det övergripande nätet. De europeiska transportkorridorerna ska anpassas till dessa förändringar.

För Finlands del föreslår kommissionen att banornas stomnät ska sluta i Kouvola (i stället för i Vainikkala), att landsvägarnas stomnät ska sluta i Fredrikshamn (i stället för i Vaalimaa) och att den europeiska transportkorridoren för Skandinavien-Medelhavet ska sluta på axeln Kouvola-Kotka-Fredrikshamn i stället för på den nuvarande gränsen till Ryssland.

- Dessa trafikförbindelser förblir alltjämt inom TEN-T-nätet och det är möjligt att få EU-finansiering för dem. Ändringen får dock inte försvaga Östra Finlands ställning, så vi godkänner inte heller detta förslag till ändring, konstaterar minister Harakka.

Kommissionen föreslår dessutom att TEN-T-nätet ska utvidgas till Ukraina och Moldavien. Kommissionen föreslår också att Ryssland och Belarus ska raderas från TEN-T-kartorna, eftersom en utvidgning av TEN-T-nätet till dessa länder inte längre är ett mål.

Vad händer härnäst?

Under beredningen har kommunikationsministeriet försökt medverka till att kravet på spårvidd inte ska gälla Finland. Behandlingen av förslaget till ändring av TEN-T-förordningen fortsätter i Europeiska unionens råd i höst och Finland kommer att fortsätta med sitt påverkansarbete.

I fråga om ändringsförslaget informeras riksdagen med kort varsel genom en kompletterande U-skrivelse.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, ministerns specialmedarbetare, [email protected], tfn 0295 342 141

Eeva Ovaska, regeringssekreterare, [email protected], tfn 050 471 1023 (2.-3.8.2022)