Minister Harakka: Genom den riksomfattande trafiksystemplanen utvecklas hela Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2020 9.57 | Publicerad på svenska 25.9.2020 kl. 9.14
Pressmeddelande
Minister Timo Harakka (Foto: Kommunikationsministeriet)
Minister Timo Harakka (Foto: Kommunikationsministeriet)

I Finland utarbetas som bäst den första riksomfattande 12-åriga trafiksystemplanen. Syftet med planen är att öka långsiktigheten i utvecklingen av trafiksystemet i Finland.

Ett trafiksystem består av alla trafikformer, person- och godstrafik, trafiknät, person- och godstrafiktjänster samt åtgärder som stöder dessa, såsom kommunikationsförbindelser och information. Alla dessa behandlas som en helhet i den riksomfattande trafiksystemplanen. Till åtgärderna hör utöver inriktning av statlig finansiering bl.a. lagstiftning och riktlinjer för utvecklande av verksamheten. Planen styr hur staten utvecklar Finlands trafiksystem.

Den nuvarande versionen av planen har publicerats i statsrådets projektportal, och den diskuteras vid kommunikationsministeriets möte för intressegrupper den 16 september. Det inledande anförandet hölls av kommunikationsminister Timo Harakka.

- Jag hoppas att vi under de närmaste veckorna får en täckande bild av hur denna version av planen kommer att påverka medborgare, företag och regioner på olika håll i Finland, konstaterade minister Timo Harakka.

- För mig är det viktigt att trafiksystemet även i framtiden kommer att trygga en socialt och miljömässigt hållbar och regionalt balanserad utveckling. Genom en framåtblickande trafiksystemplanering säkerställer vi att vårt land är en helhet som möjliggör en fördelning av välfärden såväl regionalt som socialt, sade minister Harakka.

I sitt anförande lyfte ministern fram att den riksomfattande trafiksystemplanen bereds i en exceptionell situation.

- Jag tycker att det är viktigt att den riksomfattande trafiksystemplanen också svarar på hur vi ska upprätthålla konkurrenskraften för våra näringar i dessa utmanande tider och hur vi ska säkerställa en övergång till hållbar trafik och en smidig och god vardag för medborgarna, när vardagen åtminstone tillfälligt har förändrats radikalt, konstaterade minister Harakka.

Den riksomfattande trafiksystemplanen bereds parlamentariskt och genom dialog med intressegrupper.

- Jag vill tacka den parlamentariska styrgruppen för dess vägledning och arbetsinsatser hittills. Jag hoppas och tror starkt att vårt samarbete kommer att fortsätta lika framgångsrikt också härefter, sade minister Harakka.

Intressegruppsmöte på webben den 16 september kl. 10-15

Intressegruppsmötet kan följas på webben den 16 september kl. 10-15 på: https://lvm.videosync.fi/16092020-sidosryhmatilaisuus

Delta i Facebookdiskussionen den 17 september

Diskussionen om trafiksystemplanen fortsätter på ministeriets Facebooksida torsdagen den 17 september kl. 9-10. Det går bra att sända frågor på förhand. Frågorna besvaras av sakkunniga vid kommunikationsministeriet.

På Twitter diskuteras den riksomfattande trafiksystemplanen med hashtaggen #liikenne12.

Materialet finns i projektportalen

Allt material som hänför sig till projektet och programmet för mötet för intressegrupper finns i statsrådets projektportal https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=LVM018:00/2019

Vad händer härnäst?

Beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen fortsätter under hösten. Responsen på den nuvarande versionen av planen beaktas i den fortsatta beredningen.

Utkastet till plan sänds på remiss i början av 2021.

Avsikten är att den riksomfattande trafiksystemplanen ska vara klar våren 2021. Det är statsrådet som fattar beslut om planen.

Ytterligare information:

Matti Sadeniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 586 7234

Hanna Perälä, trafikråd, tfn 050 305 0037

Kaisa Kuukasjärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 414 0330