Minister Berner: Träbyggandet har stor potential för transportinfrastrukturen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2018 9.55 | Publicerad på svenska 22.10.2018 kl. 10.02
Pressmeddelande
Träbro (Foto: Shutterstock)
Träbro (Foto: Shutterstock)

Trä kan användas på många olika sätt i olika konstruktioner inom transportsystemet, såsom broar, bullerskydd och plankorsningar. Kommunikationsministeriet har publicerat ett program för träbyggande inom transportinfrastrukturen. Programmet siktar på att diversifiera användningen av trä och att minska det ekologiska fotavtrycket i byggandet.

"Inhemskt virke är en underutnyttjad råvara i transportinfrastrukturen. Användningen av trä kan ökas avsevärt, eftersom trä kan utnyttjas för otaliga ändamål", säger kommunikationsminister Anne Berner.

"Nu granskar vi varierande sätt att använda trä och säkrar att man vid upphandlingar inom transportinfrastrukturen allt bättre tar hänsyn till miljökraven, materialens återvinningspotential och ett ekoeffektivt byggande", fortsätter Berner.

Planeringstävling för läroinrättningar och diversifierad användning av trä

Åtgärderna i programmet för träbyggande inom transportinfrastrukturen är indelade i fyra helheter:
1) snabba åtgärder
2) modeller för planering och upphandling
3) ökad kunskap och kompetens samt
4) varierande sätt att använda trä.

En av de snabba åtgärderna är en planeringstävling om träbyggande inom transportsystemet i samarbete med olika läroinrättningar.

Trafikverkets anvisning för planering av vägprojekt kommer framöver att inbegripa en skyldighet att utvärdera möjligheterna att använda trä i nya vägprojekt. Målet är att 10 procent av alla nya broar 2020 ska byggas av trä. För närvarande är 4,4 procent av broarna på statligt ägda vägar träbroar.

Trä är ett vanligt byggmaterial i trafikledskonstruktioner på olika håll i Europa. Trafikverket gör en internationell jämförelsestudie om användningen av trä i transportinfrastrukturen och inför sedan lämpliga åtgärder i Finland. Dessutom inleder Trafikverket en utredning om träbroars livscykelkostnader. Tillsammans med byggbranschen och olika läroinrättningar klarläggs på vilka punkter utbildningen eventuellt är bristfällig i fråga om träbyggande.

I programmet inventeras den stora potential som träbyggandet har. Trä lämpar sig som byggmaterial för bland annat plankorsningar, bullerskydd, belysningsstolpar, räcken och trappor. Användningen av trä främjas också i konstruktioner vid rastplatser längs vägarna, naturobjekt i skogen och vattenfarleder. Dessutom vill man säkerställa att trä kan användas för järnvägssyllar även efter det att användningen av impregneringsmedlet kreosot begränsas i EU.

Programmet för träbyggande inom transportinfrastrukturen är ett led i regeringens spetsprojekt Fram för trä och nya skogsprodukter. Miljöministeriet administrerar ett för hela statsrådet gemensamt åtgärdsprogram för träbyggande och programmet för träbyggande inom transportinfrastrukturen är ett sätt att omsätta det i praktiken.

Programmet för träbyggande inom transportinfrastrukturen (på finska):
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f0938a03-2bfd-4d92-82a0-5cc1ed57309e/5bb4df4c-7974-472e-b7aa-8f73610900c5/JULKAISU_20181022055722.pdf 

Ytterligare information:

Kaisa Kuukasjärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 414 0330