Metoder för att minska utsläppen av växthusgaser från sjöfarten tas upp till behandling

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2019 9.00
Pressmeddelande
Foto: ESL Shipping
Foto: ESL Shipping

Internationella sjöfartsorganisationens (IMO:s) kommitté för skydd av den marina miljön lägger i år extra fokus på att behandla metoder för att minska utsläppen av växthusgaser inom sjöfarten. Kommittén sammanträder i London den 13-17 maj 2019.

IMO (International Maritime Organization) antog en preliminär växthusstrategi våren 2018. Målet är att före 2050 minska utsläppen av växthusgaser från den globala sjöfarten så att de motsvarar högst 50 procent av nivån 2008. Vid mötet kommer representanter för IMO:s medlemsländer att förhandla om konkreta metoder för att minska utsläppen redan före 2023, då måluppfyllelsen kommer att utvärderas. 

Vid mötet diskuteras bland annat hastighetsbegränsningar för fartyg, vilket anses vara en av de effektivaste metoderna för att på kort tid minska utsläppen av växthusgaser från den globala sjöfarten. Finland understöder hastighetsoptimering, men förhåller sig tveksamt till föreskrivna hastighetsbegränsningar särskilt i närsjötrafiken i Östersjön. Finland har som mål att tillsammans med de andra länderna finna effektiva lösningar som också beaktar vintersjöfarten och andra regionala särförhållanden.

Ny teknik och energieffektivitet i nyckelposition

Vid mötet kommer Finland att särskilt lyfta fram ny miljövänlig teknik och digitaliseringen och automatiseringen av sjöfarten, som bidrar till att minska utsläppen. Finland understöder att alternativa framdrivningsmedel, bland annat rotorsegel som utnyttjar vindkraft, batteriteknik och biobränslen, tas i bruk så snart som möjligt. 

Reglering som gäller energieffektiviteten hos nya fartyg och ökad energieffektivitet hos de nuvarande fartygen är centrala metoder för att minska utsläppen av växthusgaser från sjöfarten. Finland understöder att de redan överenskomna kraven på energieffektivitet införs redan 2022 i stället för 2025 i fråga om stora gastankrar, containerfartyg och styckegodsfartyg.

Begränsning av det svarta kolet

Vid mötet kommer Finland också att lyfta fram utsläppen av sot. Sotutsläppen från fartyg har inte begränsats, även om de har stor betydelse med tanke på klimatuppvärmningen i synnerhet i de arktiska områdena. Inför mötet har Finland utarbetat ett förslag om hur diskussionerna om en begränsning av sotutsläppen ska fortsätta. Finland understöder att en beräkning av sotutsläppen  tas med i IMO:s fjärde växthusgasstudie.

Beslut om att minska utsläppen från den globala sjöfarten fattas av IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön. Sjöfarten står för ca 2,5 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Utan åtgärder för att minska utsläppen uppskattas de öka med 50-250 procent under de kommande årtiondena. I takt med att världshandeln ökar kommer också antalet sjötransporter att öka betydligt.

Representanter för kommunikationsministeriet, miljöministeriet, transport- och kommunikationsverket Traficom och sjöfartsnäringen deltar från Finland i mötet.

Vad härnäst?

Vid mötet har man för avsikt att preliminärt besluta om metoderna för att minska utsläppen från sjöfarten före 2023. Vid mötet behandlas också metoder för att bedöma vilka konsekvenser åtgärderna för att minska utsläppen har för de olika länderna. För Finlands del är det viktigt att länderna kommer överens om tydliga metoder för att minska utsläppen från sjöfarten så snart som möjligt före 2023.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn +358 50 382 7101, [email protected], Twitter @PaiviAntikainen
Eero Hokkanen, specialsakkunnig, tfn +358 50 476 0401, [email protected], Twitter @eerohokkanen