Mera pengar till järnvägarna i kommunikationsministeriets budget

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2011 11.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Regeringen föreslår anslag på 2 375,4 miljoner euro för kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

För trafikpolitiken föreslås sammanlagt 1 904,1 miljoner euro, varav 1 661,9 miljoner euro är avsedda för trafiknätet. För kommunikationspolitiken anslås 20,3 miljoner euro.

Enligt trafikminister Merja Kyllönen är det viktigt för regeringen att tågtrafikens pålitlighet förbättras och känsligheten för störningar minskas.

- Nästa år anvisas tilläggsfinansiering på 20 miljoner euro för renovering av järnvägarna. Med hjälp av finansieringen kan de värsta tjälskadorna repareras på ett cirka 30 km långt avsnitt, gamla bärtrådar förnyas på ett 100 km långt avsnitt och överåriga skenor bytas ut på ett 150 km långt avsnitt, säger Kyllönen.

Den extra satsningen på förbättringen av järnvägsnätet uppgår inledningsvis till 20 miljoner euro, och stiger till 35 miljoner euro fram till 2015.

- Vi inleder trafikinvesteringar som är viktiga för näringslivet. En längre sträcka av Finlands viktigaste internationella vägförbindelse, väg E18 från Åbo till Vaalimaa, byggs om till motorväg då arbetet på avsnittet mellan Forsby och Kotka inleds nästa år, säger Kyllönen.

- Den viktigaste satsningen för norra Finlands del är slutförandet av banprojektet i Österbotten. Projektet i sin helhet är ett av de mest omfattande trafikprojekten i Finland, påpekar Kyllönen.


Nya trafikprojekt

Den totala beräknade kostnaden för nya trafikprojekt, fördelad över perioden 2012-2016, uppgår till sammanlagt 238 miljoner euro.

Under 2012 startas följande vägprojekt: förbättring av E18 - vägavsnittet mellan Forsby och Kotka; strandvägsavsnitt på riksväg 12 i Tammerfors; och Suikkilavägen - vägförbindelse till Åbo hamn. Strandvägen i Tammerfors och vägförbindelsen till Åbo hamn genomförs med kommunal efterfinansiering. I budgetmanglingen har regeringen beslutat om att inleda utredningsarbetet för Centrumslingan.

I budgeten 2010 beslöt man att genomföra ombyggnaden av E18 till motorväg på avsnittet Forsby-Kotka enligt en modell för s.k. livscykelfinansiering. 650 miljoner euro har anslagits för projektet. Som en separat åtgärd i Kotka genomförs även en förbättring av de planskilda korsningarna i Kyminlinna och Jumalniemi och av bullerdämpningen längs den nuvarande motorvägen mellan Kyminlinna och Rantahaka.

Upphandlingsplanen för projektet E18 Forsby-Kotka har ändrats så att telematiken och även den planskilda korsningen som i huvudsak finansieras av Kotka stad kan ordnas som individuella entreprenader. Den beräknade kostnaden för det separata projektet Forsby-Kotka uppgår till 33 miljoner euro, varav 15,5 miljoner euro betalas av Kotka stad.

Projektet för en strandväg i Tammerfors bidrar till att förbättra markanvändningen i centrala Tammerfors och främjar utvecklingen av gatunätet och trafiken. Av denna anledning finansierar staden två tredjedelar av projektet.

När den är klar kommer strandvägen att bidra till effektivare markanvändning, högre trafiksäkerhet och smidigare trafik, och trafiken kommer att löpa längs mer ändamålsenliga leder. Strandvägen skapar också bättre förutsättningar för kollektivtrafiken och minskar bullret och utsläppen från trafiken. Den lindrar den nuvarande vägens blockerande inverkan och förbättrar trivseln i områdena utanför centrum samt kommunikationerna mellan dessa områden och stadskärnan. Projektets totala värde är 185 miljoner euro, av vilket statens andel är 61 miljoner.

För att förbättra vägförbindelserna till Åbo hamn byggs Suikkilavägen om till en väg med fyra körfält på avsnittet mellan Pansiovägen och den planskilda anslutningen i Suikkila, och de anslutningarnas rampsystem förbättras. Dessa åtgärder gör att trafiken löper smidigare och säkrare och att gcm-trafiken och kollektivtrafiken förbättras i hamnområdet. Dessutom leder de till att färre tunga fordon kör genom centrala Åbo.

Åbo stad står för 50 procent av projektkostnaden. Planen är att projektet ska genomföras enligt en efterfinansieringsmodell där Åbo stad i en början tillfälligt finansierar samtliga kostnader för vägprojektet inklusive moms. Staten betalar tillbaka sin egen finansieringsandel till staden räntefritt senast 2014. Den totala kostnaden för förbättringen uppgår till 20 miljoner euro.


Finansieringen av banavsnittet mellan Seinäjoki och Uleåborg fortsätter

De pågående trafikledsprojekten fortsätter. För dessa projekt föreslår regeringen ett anslag på 511,8 miljoner euro. Därtill föreslår regeringen att 47,9 miljoner euro anslås för livscykelprojekt. Av livscykelprojekten löper avtalet för projektet Träskända-Lahtis ut 2012.

Förbättringen av banservicen mellan Seinäjoki och Uleåborg framskrider som planerat. För slutförandet av ombyggnadsprojektet föreslår regeringen en fullmakt på 344 miljoner euro och ett anslag på 100 miljoner euro i budgeten för 2012.

I den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 föreslås dessutom att den andra banan på avsnittet Karleby-Ylivieska ska genomföras enligt en traditionell budgetmodell istället för en livscykelmodell. Ombyggnaden av banan blir klar 2017. Samma år färdigställs även dubbelspåret på avsnittet Karleby-Ylivieska.

Av byggnadskostnaderna för Västmetron täcker staten högst 30 procent. Bidraget betalas i efterskott enligt faktiska kostnader. I budgetproposition för 2012 har 35 miljoner euro anvisats för projektet. Med den summan deltar staten i de beräknade kostnaderna under 2011.

En miljon euro avsätts för byggnad och underhåll av flygplatser. Pengarna används för investeringar och underhåll av anläggningar och utrustning på flygplatserna i S:t Michel samt för samma ändamål på de delar av Rengonharju flygplats som används för reguljärtrafik.

För 2012 föreslår regeringen totalt 8 miljoner euro i statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar.

Under 2009-2011 har 10 miljoner euro i extra finansiering per åt beviljats för iståndsättning av skogsbilvägar. Det tillfälliga arrangemanget upphör enligt överenskommelse.


935,4 miljoner euro för grundläggande underhåll

Med grundläggande underhåll av trafiklederna avses dagligt underhåll och skötsel, ersättning av slutslitna strukturer, trafikstyrning samt mindre investeringar. Den dagliga användningen av vägar, järnvägar och farleder ställs i främsta rummet.

För väghållning föreslår ministeriet 528 miljoner, för banhållning 315 miljoner och för underhåll av farleder 92 miljoner euro. För reparationer och underhållsinvesteringar föreslår ministeriet ca 290 miljoner euro. För renovering av järnvägar anvisas tilläggsfinansiering på 20 miljoner euro. Med hjälp av finansieringen kan de värsta tjälskadorna repareras på ett cirka 30 km långt avsnitt, gamla bärtrådar förnyas på ett 100 km långt avsnitt och överåriga skenor bytas ut på ett 150 km långt avsnitt.


Stöd till sjöfarten och kollektivtrafiken

För stöd till trafiken och köp av trafiktjänster föreslås ett anslag på 202,1 miljoner euro.

Av det beloppet används 86,4 miljoner euro för att förbättra sjötrafikens konkurrenskraft och 4,2 miljoner euro för prisstöd för lotstjänsterna i Saimenområdet.

Fjärrtågstjänster köps för 32,7 miljoner euro. Tjänster inom lokaltågtrafiken köps för 9,7 miljoner euro.

För köp av regionala och lokala buss- och taxitjänster samt för stöd till prisnedsättning av region- och personalbiljetter används 39,9 miljoner euro. Kollektivtrafiken i storstäderna får ett bidrag på 9,3 miljoner euro.

Förbindelsefartygstjänster i skärgården köps för 11 miljoner euro. Finansieringen har tryggats genom en omfördelning av medlen inom KM:s förvaltningsområde.


Projektet Bredband för alla går vidare

Byggandet av ett landsomfattande bredbandsnät fortsätter. Ministeriet föreslår ett bidrag på 11 miljoner euro för genomförande av bredbandsprojekt i glesbygden. Vem som beviljas medel avgörs av Kommunikationsverket utgående från förslag som presenteras av landskapsförbunden.¬
År 2008 ställde statsrådet upp målet att det i hela landet ska finnas tillgång till bredbandsnät baserat på optisk fiber, kabel eller motsvarande teknik och med en kapacitet på 100 megabits, senast vid utgången av 2015. Nätet ska finnas högst två kilometer från varje bostad eller arbetsställe.

För Kommunikationsverkets verksamhetsutgifter föreslås 8,8 miljoner euro. Det föreslagna presstödet till minoritetsspråken är som förut 0,5 miljoner euro.

Ytterligare information:

Sauli Hievanen, trafikministerns specialmedarbetare, tfn 0400 165 004
Minna Kivimäki, överdirektör, tfn 040 754 9871 (trafikfrågor)
Juhapekka Ristola, överdirektör, tfn 0400 788 530 (kommunikationsfrågor)
Jaana Kuusisto, ekonomidirektör, tfn 09 160 28706 eller 040 837 8839