Medborgarna önskar ändrade körkortsprocesser och hastighetsbegränsningar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2015 9.38 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet samlade i oktober in intressenternas syn på hur regleringen inom trafik, transport och kommunikation borde gallras eller ändras. Största delen av dem som svarade på förfrågningen var enskilda medborgare.

Svaren omspänner ett brett område. De flesta förslagen gällde trafikpolitik och särskilt landtrafik. Åsikter fördes fram om körkortsbestämmelser, hastighetsbegränsningar, godstransporter och taxinäringen. På den kommunikationspolitiska sidan väckte regleringen av elektronisk kommunikation mest diskussion.

- De ämnen som kom upp i enkätsvaren står i linje med de författningsändringar som vi här på ministeriet har planerat i en anda av avreglering och digitalisering. Vi kommer att göra ändringar i informationssamhällsbalken, vi har inlett beredningen av en omfattande trafikreform och vi planerar en modernisering av förarutbildningen, bekräftar kommunikationsminister Anne Berner.

Flygtrafiken eller luftfarten nämndes i endast tre av de inlämnande svaren och sjöfarten knappt 20 gånger. Ett stort antal kommentarer gällde NTM-centralernas uppgifter och funktioner eller andra ministeriers förvaltningsområden.


Avregleringen av taxitrafiken understöds

I fråga om körkortsbestämmelserna gällde merparten av responsen körkortets pris och svårigheten att skaffa körkort. Ett examensbaserat system för att få körkort understöddes och likaså teoriundervisning via nätet. Önskemål om körkortskraven, de olika faserna för att få körkort och undervisning med undervisningstillstånd framfördes också. Dessutom efterlystes övningsrätt för 16-åringar och hastighetsbegränsade personbilar som ersättning för mopedbilar.

De hastighetsbegränsningar som fastställs enligt kalendern kommenterades flitigt med en förhoppning om att begränsningarna bättre än i dagsläget skulle kunna anpassas efter väglag. Även de fordonsspecifika hastighetsbegränsningarna väckte diskussion.

En avreglering av taxitrafiken och annan persontrafik understöddes helt eller delvis. Å andra sidan fanns det också sådana som tycket att nuläget är värt att bevaras. I fråga om godstransporter ifrågasattes kompetenskraven för yrkesförare och så kallade direktivutbildningar ansågs vara onödiga.

På den kommunikationspolitiska sidan framfördes mest åsikter om informationssamhällsbalken. Den livligaste debatten fördes om den administrativa regleringen av företag. Vissa inlägg gällde begränsningarna i fråga om radio- och tv-reklam och de krav som gäller programinnehåll.


Avregleringen fortsätter i samarbete med intressenterna

Enkätresultaten analyseras noggrant på ministeriet. De iakttagelser som gäller ämbetsverk, NTM-centraler och andra förvaltningsområden skickas vidare till det berörda ministeriet.

Enkäten genomfördes av Fountain Park. E-enkäten besöktes ca 2 500 gånger och sammanlagt lämnades nästan 1 400 svar. I enkäten var det möjligt att berätta vilka bestämmelser som borde slopas, vilka ändras och vilka andra reformer som borde göras. Till sist fick respondenterna sätta de inkomna förslagen i prioritetsordning.

Avreglering är ett av regeringens spetsprojekt. Avsikten är att underlätta vardagen för företag och medborgare genom att man förenklar och moderniserar regleringen. Avregleringen stöder den ekonomiska tillväxten, stärker konkurrenskraften och främjar digitaliseringen i Finland. Alla ministerier och förvaltningsgrenar deltar i arbetet med avreglering.

Kommunikationsministeriet framför ett stort tack till alla dem som deltog i enkäten. Lagberedningen och avregleringen fortsätter i samarbete med intressenterna.


Ytterligare information: Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 0295 2367, Twitter @SRuokola