Matti Roine utreder arbetsfördelningen inom säkerhetsverksamheten för vägtrafik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2013 14.47 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Trafikminister Merja Kyllönen har utnämnt teknologie doktor Matti Roine till att utvärdera olika alternativa styr- och förvaltningssmodeller för Trafiksäkerheten samt för att göra en utredning över arbetsfördelningen inom trafikförvaltningen vad gäller forskning inom vägtrafiksäkerhet, statistikföring och kommunikation.

Roines tjänsteperiod som utredningsman inleds den 1 september. Arbetet ska vara färdigt senast den 31 oktober 2013.

Roines uppgift är att hitta den modell för styrning och förvaltning av Trafiksäkerheten som ger de bästa förutsättningarna för kontinuiteten inom Trafiksäkerhetens verksamhet och för att resultaten av arbetet ska kunna utnyttjas effektivt. Två alternativ är aktuella. I det ena förtydligas styr- och förvaltningsmodellen för Trafiksäkerheten i hög grad utgående från den nuvarande. I det andra alternativet granskas en ny slags modell, i vilken Trafiksäkerheten skulle formas som ett statligt aktiebolag, som helt ägs av staten.

Utredningsmannens uppgift är också att fundera på arbetsfördelningen vad gäller informerings-, bildnings- och forskningsverksamhet samt statistikföring inom vägtrafiksäkerheten. De olika funktionerna är för tillfället fördelade mellan flera olika organisationer inom trafikförvaltningen. Målet med granskningen av arbetsfördelningen är att försäkra att funktionerna i fråga inte överlappar varandra utan kompletterar varandra så att effektiviteten för säkerhetsverksamheten för vägtrafik förbättras.

Arbetet hänför sig särskilt till totalreformen av trafikförsäkringslagen som för närvarande bereds vid social- och hälsovårdsministeriet och till förslaget att arbetsfördelningen inom trafikförvaltningen ska förtydligas, som gavs i samband med statsförvaltningens kärnverksamhetsanalys.

För att stöda utredningsmannens arbete tillsätter ministeriet en stödgrupp som består av sakkunniga. Till stödgruppen inkallas förutom representanter från kommunikationsministeriet också representanter från social- och hälsovårdsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Närings-, trafik- och miljöcentralen, Trafikskyddet och Trafikförsäkringscentralen. Avsikten är att representanter från Trafikskyddets medlemsorganisationer och andra centrala intressentgrupper också ska höras.

Ytterligare information:
Marcus Merin, överingenjör, tfn 0295 342 374