Luftfartslagen uppdateras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2014 13.16 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Regeringen gav den 5 juni en proposition till riksdagen om en ny luftfartslag. Syftet med den föreslagna lagen är att uppdatera den nuvarande lagen så att den motsvarar kraven i den internationella regleringen och i unionslagstiftningen.

Med den nya luftfartslagen verkställs särskilt de ändringar i utnyttjandet av luftrummet som förutsätts i reformen av Europeiska unionens luftrum och i reformen av försvarsmakten. De här ändringarna bör träda i kraft senast den 13 november 2014. Samtidigt förnyas de bestämmelser med vilka den civila, den militära och den statliga luftfartens behov ska samordnas i det gemensamma luftrummet.

I lagpropositionen har Trafiksäkerhetsverket Trafis uppgifter i samband med luftfart samlats. I fortsättningen ska Trafikverket besluta om den allmänna trafikplikten inom flygtrafiken i stället för kommunikationsministeriet. För närvarande har trafikplikt lagts på flygtrafiken mellan Helsingfors och Nyslott.

I lagpropositionen har också andra än myndigheterna ålagts offentliga förvaltningsuppgifter, exempelvis Finavia Abp som flygplatsoperatör och leverantör av luftfartstjänster samt amatörorganisationer inom luftfart och andra expertenheter.

Bestämmelserna i den nuvarande lagen om obemannade luftfartyg och modellflygplan förnyas så att förutsättningar för utveckling av branschen skapas. Utvecklingen av den internationella lagstiftningen och av Europeiska unionens lagstiftning om obemannade luftfartyg är fortfarande i startgroparna.

Av de företag som erbjuder marktjänster krävs i fortsättningen ett säkerhetssystem.

Mer information
Risto Saari, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2311