Lotsverket blir statligt bolag från början av 2011

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2010 11.10 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att Lotsverket Finnpilot bolagiseras från den 1 januari 2011. Enligt förslaget ska affärsverksamheterna vid Lotsverket flyttas över till ett nytt aktiebolag, som i sin helhet ägs av staten. Bolagets uppgift är att svara för lotsningen på Finlands havsområden och längs djuplederna på Saimen.

Det aktiebolag som ska grundas föreslås bilda en koncern med ett dotterbolag som utgörs av affärsverket Finnpilots nuvarande dotterbolag Ice Advisors Oy som erbjuder isrådgivningstjänster. Balansräkningen i bolaget kommer att basera sig på Lotsverkets tillgångar och skulder den 31 december 2010.

De anställda som den 31 december 2010 är i arbetsförhållande vid Lotsverket flyttar över till det nya bolaget. För att personalens pensionsskydd ska behålla sin nuvarande nivå krävs emellertid ett tilläggspensionsskydd på omkring åtta miljoner euro. Bolagiseringen inverkar inte på de pågående anpassningsåtgärderna vid affärsverket.

Det aktiebolag som erbjuder lotsningstjänster föreslås bli ett statsbolag med specialuppdrag. Bolagets ägarstyrning förblir hos kommunikationsministeriet. Förutom aktiebolagets skatteplikt har bolagiseringen ingen annan inverkan på statsfinanserna.

Finanspolitiska ministerutskottet förordade den 24 augusti 2010 en bolagisering av Lotsverket från början av 2011.

Regeringspropositionen anknyter till budgetpropositionen för 2011 och behandlas i samband med den.

Ytterligare information:
chefen för affärsverksamhetsenheten Mika Mäkilä, tfn 09 160 28475, 040 595 6068