Lagändring påskyndar automatiseringsförsök inom fartygstrafiken i fråga om bemanningen och vakthållningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2018 13.54 | Publicerad på svenska 13.6.2018 kl. 13.58
Pressmeddelande

I fortsättningen ska det vara möjligt att temporärt göra avsteg från de krav som ställs på ett fartygs minimibemanning och vakthållning så att det ska bli lättare att genomföra försök med nya tekniska innovationer.

Regeringen föreslog den 13 juni 2018 att lagen om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg ska stadfästas. Lagen träder i kraft den 1 juli 2018.

Det bli möjligt med försök på särskilt angivna områden eller rutter, vilket innebär att bemanningen kan minskas på fartyg som utför försök med automatisering. Försökstillstånd beviljas separat för varje försök och ett tillstånd gäller för högst två år. Tillståndet beviljas av Trafiksäkerhetsverket. Lagändringen möjliggör försök till exempel inom testområdet Jaakonmeri på Finlands västkust.

I och med lagändringen förbättras möjligheterna för Finlands marinindustri att vara en föregångare inom digitaliseringen av sjötrafiken till den del det gäller automatisering av fartyg.

Andra fartyg än tankfartyg med en bruttodräktighet som är under 500 och som går i trafik inom fartområdena I och II för inrikesfart befrias från kravet att det ska fastställas ett bemanningscertifikat för dem. Certifikatet ersätts med allmänna krav på minimibemanning.

Genom lagändringen genomförs regeringens spetsprojekt för smidigare författningar.

Mer information:
Kreetta Simola, kommunikationsråd, tfn 0295 342 609

Anne Berner