Lätta elfordon blir lagliga i vägtrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2015 13.37 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Riksdagen har fått för behandling en lagändring enligt vilken till exempel sparkbräden drivna av en elmotor och ståhjulingar, såsom Segway, blir tillåtna i vägtrafiken. Enligt gällande lagstiftning får de endast användas inom avgränsade områden eller inomhus.

Regeringen lämnade den 17 september en regeringsproposition med förslag till ändring av vägtrafiklagen. Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt, men senast i början av 2016.

Lagstiftningen i Finland omfattar för närvarande inte lätta elfordon, såsom så kallade seniorskotrar, självbalanserande ett- eller tvåhjuliga fordon för persontransport och inte heller eldrivna cyklar. Finland får emellertid fatta besluta om dem nationellt.

De föreslagna ändringarna syftar också till att upphäva sådana nationella bestämmelser som överlappar EU-förordningar om två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar samt om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon.

Som en del av ändringarna slopas den kategori av trafiktraktorer som gäller i Finland, men i stället för den tillåts snabba EU-traktorer med en större högsta tillåten hastighet. I samband med ändringarna underlättas registreringen av enskilt tillverkade motorcyklar.

För lätta elfordon föreslås inga så kallade administrativa tilläggskrav och således får de användas utan körkort, registrering och besiktning. Även i detta avseende genomför lagförslaget de i regeringsprogrammet uppställda målen om avveckling av normer och en avlastning av den administrativa bördan.

I trafikreglerna jämställs lätta anordningar med en hastighet på högst 15 km/h med sparkbräden och rullskridskor, och på dem tillämpas således trafikreglerna för fotgängare. Hittills har enbart personer med funktionsnedsättning fått använda en anordning som stöder eller ersätter förflyttning till fots. Denna begränsning slopas.

Det föreslås att man på större fordon med en hastighet på högst 25 km/h ska tillämpa samma trafikregler som på cyklar. Självbalanserande fordon av typen Segway ska man enligt förslaget få använda också på gångbanor, men då får hastigheten inte överstiga gångfart.

Lätta elfordon ska precis som cyklar ha reflektorer och en ljudsignalanordning. Den som framför ett lätt elfordon ska i likhet med cyklister använda skyddshjälm. Användningen av hjälm ska i regel bli obligatorisk för alla fyrhjulingar som inte är försedda med störtbåge.

Ytterligare information
Maria Rautavirta, överingenjör, tfn 0295 34 2564