Landsvägslagens ändringar på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.7.2017 10.51 | Publicerad på svenska 5.7.2017 kl. 10.57
Pressmeddelande

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av landsvägslagen har sänts på remiss. Genom ändringarna ska landsvägslagens uppgifter som gäller väghållning och trafiksystemsplanering överföras från närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) till landskapen. Dessutom ska tillämpningsområdet för landsvägslagen utvidgas till att även gälla trafiksystemsplanering. Därför ändras också lagens namn till lagen om trafiksystem och landsvägar.

I lagen ska de förändringar som landskapsreformen förutsätter göras, i synnerhet i bestämmelserna som gäller behöriga myndigheter.

Enligt lagförslaget ska underhållet av landsvägar i fortsättningen ordnas som ett samarbete mellan staten som äger landsvägarna, och landskapen. I anslutning till detta innehåller förslaget också förslag till lednings- och avtalsarrangemang samt andra arrangemang med avseende på väghållning. NTM-centralernas uppgifter i anslutning till trafikbranschens väghållning ska i huvudsak överföras till landskapen. Vissa riksomfattade uppgifter ska överföras till Trafikverket.

Efter ändringen kommer landsvägslagen att innehålla mer exakta bestämmelser om landsvägarnas servicenivå. Till lagen fogas också bestämmelser som gäller nationell och landskapsmässig trafiksystemsplanering.

En lagändring skulle främja uppkomsten av en hållbar och balanserad regionstruktur, eftersom man med trafiksystemsplanering och långsiktig utveckling av vägnätet skapar förutsättningar för boende och näringsverksamhet i olika delar av landet. Med den finansierings- och ledningsmodell för väghållning som ingår i propositionen samt med väghållarens (Trafikverket) befogenheter när det gäller betydande vägprojekt säkerställs det att väghållningen utvecklas och genomförs med beaktade av nationella och ekonomiska konsekvenser.

Lagförslaget som ska sändas på remiss är ett tjänstemannaförslag. Remissförfarandet för lagförslaget avslutas den 4 september 2017. Avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen senast i oktober 2017. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2019.

Regeringens proposition hänför sig till regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården, som överlämnades till riksdagen den 2 mars 2017, samt till den underrättelse som gäller Europeiska stadgan om lokal självstyrelse.

Genom propositionen genomförs regeringens spetsprojekt för smidigare författningar.

Mer information:

Ari-Pekka Manninen, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2626

Eeva Ovaska, överinspektör, tfn 0295 34 2354

Mervi Karhula, trafikråd, tfn 0295 34 2976