Landskapsreformen: lagförslag om trafik- och transportsektorn till riksdagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2018 11.17
Pressmeddelande

Regeringen har överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till lagar för att genomföra landskapsreformen inom sektorn för trafik och transport. Genom de föreslagna lagarna ska de trafikuppgifter och den personal och egendom som avses i landskapslagen överföras från staten till landskapen. Lagförslagen syftar också till att överföra vissa uppgifter och personal från närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) till Trafikledsverket och Trafikledningsbolaget.

Regeringen lämnade propositionen till riksdagen den 5 december 2018.

NTM-centralerna upphör med sin verksamhet vid utgången av 2020 och landskapen inleder sin verksamhet vid ingången av 2021. Merparten av uppgifterna vid NTM-centralernas trafikansvarsområden överförs till landskapen. Lagförslagen innehåller de behörighetsöverföringar som följer av detta. Främst gäller det väghållning, trafiksystemplanering samt ordnande av offentlig persontrafik inom väg-, järnvägs- och flygtrafiken.

Genom de föreslagna lagarna överförs dessutom nationellt centraliserade uppgifter till Trafikledsverket och preciseras Transport- och kommunikationsverkets samt Trafikledsverkets uppgifter inom trafiksystemplaneringen.

Ansvaret för att organisera de tjänster och uppgifter som ingår i propositionen överförs till landskapen vid ingången av 2021. Också de föreslagna ändringarna av organisationen av statsförvaltningen som gäller inrättandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet genomförs vid ingången av 2021.

Landskapen ska i fortsättningen sköta väghållningsuppgifter inom högst nio väghållningsområden i enlighet med de avtal som ingås med staten. Trafikledsverket ska fortfarande vara väghållare och ansvara för de uppgifter som ankommer på ägaren av landsvägsnätet.

Landskapen ska också ha möjlighet att åta sig frivilliga uppgifter. Landskapen ska till exempel självständigt eller i samarbete med andra landskap eller kommuner och städer i området kunna planera och organisera offentlig persontrafik samt sköta uppgifter som gäller statsunderstörstöd.

De föreslagna lagändringarna påverkar också finansieringen. Efter landskapsreformen finansieras organiseringen av den regionala väghållningen, stödet till vajerfärjor på enskilda vägar och till frigående färjor, skärgårdstrafiken och upphandlingen av flygtrafik mellan Nyslott och Helsingfors genom särskild finansiering i landskapen. En del av trafikuppgifterna organiseras i form av finansiering med allmän täckning. Detta gäller upphandling och utveckling av offentlig persontrafik, mobilitetsstyrning, byggande och upprätthållande av vissa flygplatser samt statsunderstöd för enskilda vägar.

Med särskild finansiering avses det anslag i kommunikationsministeriets budget som ministeriet anvisar landskapen eller väghållningsområdena för att de sköter eller organiserar de uppgifter inom området för trafik och transport som överförs till dem. Med finansiering med allmän täckning avses anslag som direkt överförs från finansministeriets budget till landskapen och som landskapen självständigt får bestämma över.

Största delen av lagförslagen i propositionen har ingått i den regeringsproposition med förslag till lag om ändring av landsvägslagen och till vissa lagar som har samband med den som överlämnades till riksdagen våren 2018. På grund av den ändrade tidsplanen för landskapsreformen förkastade riksdagen de lagförslag som gällde landskapsreformen, men godkände till övriga delar ändringsförslagen. De lagförslag som förkastades i propositionen överlämnas nu delvis ändrade för ny behandling.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, tfn 040 580 0894