Lagförslag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem till riksdagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2021 13.45 | Publicerad på svenska 17.9.2021 kl. 11.12
Pressmeddelande
Motorväg, stor korsning (Foto: Shutterstock)
Motorväg, stor korsning (Foto: Shutterstock)

Den 2 september 2021 lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem. Lagförslaget gäller ändringar i det europeiska vägtullsystemet, och det varken förpliktar eller leder till att vägtullar införs i Finland.

Genom den nya lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem upphävs den gällande lagen med samma namn.

Genom lagen genomförs i Finland Europaparlamentets och rådets nya direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter. Direktivet gäller huvudsakligen teknisk interoperabilitet mellan elektroniska vägtullar.

Utkastet till regeringsproposition var på remiss under tiden 12.5-11.6.2021. Majoriteten av remissinstanserna understödde propositionsutkastet.

Förslaget till lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem uppfyller inte regeringsprogrammets föresats om en lag som ska möjliggöra trängselavgifter. Beredningen av ifrågavarande lagstiftning sker separat och finansministeriet svarar för den.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Därefter lämnas propositionen till utskottsbehandling.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft hösten 2021.

Ytterligare information:

Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, överinspektör, tfn 050 307 4177

Saara Reinimäki, enhetsdirektör, tfn 050 303 3065, Twitter: @saarare