Lägesrapport: Åtgärdsprogrammet för tillgängliga digitala tjänster inom transport och kommunikation är på god väg

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2020 9.56 | Publicerad på svenska 4.2.2020 kl. 10.09
Pressmeddelande
Äldre kvinna reser på robotbuss, hörlurar med öron (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / KM)
Äldre kvinna reser på robotbuss, hörlurar med öron (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / KM)

Kommunikationsministeriet offentliggjorde den 4 februari 2020 en lägesrapport om hur åtgärdsprogrammet för att främja tillgängligheten till digitala tjänster inom transport och kommunikation framskrider. Enligt rapporten är genomförandet av programmet på god väg. Målet med programmet är att skapa digitala tjänster som är lätta att tillgå och använda för så många som möjligt. Detta ökar medborgarnas likvärdighet och delaktighet.

Ministeriet publicerade i maj 2017 åtgärdsprogrammet Digitala transport- och kommunikationstjänster görs tillgängliga. Åtgärdsprogram 2017-2021". Programmet har genomförts av ministeriet, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet.

Programmet riktar sig i första hand till ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde, men avsikten är att främja tillgängligheten till transporttjänster och digitala tjänster även i större utsträckning.

Åtgärdsprogrammet innehåller fem helheter

1. Tillgängligheten beaktas i det dagliga arbetet inom förvaltningsområdet för transport och kommunikation.

2. Lagstiftningen förtydligas och anvisningarna uppdateras.

3. Definitionen av och tillgången till tillgänglighetsinformation förbättras och medvetenheten hos dem som producerar mobilitetstjänster ökas.

4. Vardagen underlättas för personer som ännu inte kan använda e-tjänster och som riskerar att marginaliseras.

5. Ämbetsverkens forskning riktas till e-tjänster och nya medietjänster som är tillgängliga och lätta att använda och till att utveckla nya lätthanterliga tjänster och försök som bygger på sakernas internet och robotisering.

Programmet är en del av rutinerna på förvaltningsområdet

I lagstiftningen syns åtgärdsprogrammet t.ex. som den reform av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation som är under beredning. I lagutkastet föreslås bland annat förbättringar i kvaliteten på textning av televisionsprogram.

Ämbetsverken har under åtgärdsprogrammets gång satsat på att öka tillgänglighetsinformationen och på att forska och utveckla digitala tjänster.

De senaste exemplen på detta är de undersökningar som Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat. I studierna har man utrett metoder för att t.ex. med hjälp av automatiserade fordon och intelligenta transporttjänster förbättra äldre och funktionshindrade personers förutsättningar att använda digitala transporttjänster. På Traficoms webbplats Liikennefakta finns dessutom information om hur man kan öka tillgänglighet och jämlikhet i trafiken.

Ett exempel på hur programmet fungerar i praktiken är också den tillgänglighetsdatabas som Trafikledsverket upprätthåller. I databasen har man inventerat tillgängligheten på alla stationer och hållplatser i tågtrafiken i Finland och uppgifterna uppdateras i takt med att förbättringsåtgärder har vidtagits på stationerna.

"Det är bra att vi på ministeriet och ämbetsverken på vårt förvaltningsområde fäster uppmärksamhet vid e-tjänsternas åtkomlighet och tillgänglighet. Målen för åtgärdsprogrammet bör diskuteras också i företag inom transport- och kommunikationssektorn, och även på bredare front. Tillgänglighet har ett egenvärde i ett jämlikt samhälle", säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Av åtgärdshelheterna har det mest utmanande varit det fjärde målet som går ut på att underlätta vardagen för dem som ännu inte kan använda e-tjänster. Inom ministeriets förvaltningsområde har man främst strävat efter att stödja och uppmuntra uppkomsten av nya tjänster som från första början så långt som möjligt lämpar sig för alla.

Vad händer härnäst?

På ministeriets förvaltningsområde fortsätter genomförandet av åtgärdsprogrammet Digitala transport- och kommunikationstjänster görs tillgängliga till utgången av 2021.

Kommunikationsministeriet ordnar våren 2020 en diskussion om åtgärdsplanen och den praktiska uppföljningen av den.

Ytterligare information:

Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 0295 342 544

Mikael Åkermarck, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 396