Lagen som gäller stöd för anskaffning av utsläppssnåla fordon och för konvertering av fordon så att de blir utsläppssnåla träder i kraft – anskaffningsstöd för eldrivna paketbilar och lastbilar nya stöd

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 11.30 | Publicerad på svenska 23.12.2021 kl. 12.15
Pressmeddelande
Anskaffnings- och konverteringsstöd i olika fordonskategorier. (Bild: LVM)
Anskaffnings- och konverteringsstöd i olika fordonskategorier. (Bild: LVM)

Republikens president stadfäste lagen om anskaffnings- och konverteringsstöd i fråga om utsläppssnåla fordon den 22 december 2021. Lagen träder i kraft den 1 januari 2022. Det nya stödprogrammet är temporärt.

Det nuvarande anskaffningsstödet för renodlade elbilar och gaslastbilar samt konverteringsstödet för personbilar kan sökas 2022 och 2023. Stöd kan dessutom beviljas för anskaffning av eldrivna lastbilar 2022 och 2023 och för anskaffning av el- eller gasdrivna paketbilar 2022. Stöd kan beviljas så länge det anslag som reserverats för stödet räcker till.

Syftet med anskaffnings- och konverteringsstödet för fordon är att uppmuntra både hushåll och företag att övergå från fossila bränslen till alternativa drivmedel, vilket minskar växthusgasutsläppen från trafiken. El- och gasbilar som köpts som nya kommer senare ut på marknaden för begagnade bilar och blir då tillgängliga för allt fler konsumenter. Det är också meningen att påverka kostnaderna för anskaffning av el- eller gasfordon så att det blir möjligt för allt fler fordonsköpare att skaffa ett utsläppssnålt fordon.

De nya stöden samt fortsättningen på de nuvarande anskaffnings- och konverteringsstöden utgör en del av färdplanen för fossilfria transporter, som regeringen beslutade om i maj 2021. Syftet med färdplanen är att senast 2030 halvera utsläppen från trafiken och transporterna jämfört med nivån 2005 och att uppnå en fossilfri trafik senast 2045. Av utsläppen från den inhemska trafiken är personbilarnas andel cirka 54 procent och paketbilarnas och lastbilarnas andel cirka 41 procent.

Trafiken elektrifieras snabbt. Till exempel försäljningen av bland annat renodlade elbilar har ökat i år och nya modeller kommer ut på marknaden. År 2021 var nästan en tredjedel av de bilar som registrerats första gången renodlade elbilar och laddbara hybrider.

Sex olika stöd för anskaffning av utsläppssnåla person-, paket- och lastbilar

Enligt lagen kan sex olika stöd sökas:

1) Förlängning av det nuvarande anskaffningsstödet för renodlade elbilar

Liksom för närvarande kan stöd beviljas till ett belopp av 2 000 euro för anskaffning av en renodlad elbil som totalt kostar högst 50 000 euro. Stödet kan sökas av privatpersoner.

2) Förlängning av det nuvarande konverteringsstödet för personbilar

Liksom för närvarande kan stöd beviljas till ett belopp av 200 euro när en bensindriven bil etanolkonverteras och till ett belopp av 1 000 euro när en bil gaskonverteras.

3) Ett nytt anskaffningsstöd för eldrivna paketbilar

Stödet beviljas stegvis till ett belopp av 2 000 euro, 4 000 euro eller 6 000 euro beroende på den eldrivna paketbilens storlek. Stödet kan sökas av både privatpersoner och företag.

4) Ett nytt anskaffningsstöd för gasdrivna paketbilar

För gasdrivna paketbilar är anskaffningsstödet 2 000 euro. Stödet kan sökas av både privatpersoner och företag.

5) Ett nytt anskaffningsstöd för eldrivna lastbilar

Anskaffningsstödet för eldrivna lastbilar är 6 000-50 000 euro beroende på fordonets storlek. Stödet kan sökas av både privatpersoner och företag.

6) Förlängning av det nuvarande anskaffningsstödet för gasdrivna lastbilar

Stödet kan beviljas för anskaffning av en lastbil som använder komprimerad gas, varvid stödbeloppen är 2 000 euro, 4 000 euro eller 6 000 euro, och för anskaffning av en lastbil som använder flytande gas, varvid stödbeloppet är 14 000 euro. Stödet kan sökas av både privatpersoner och företag. För närvarande är stödet för anskaffning av en lastbil som använder komprimerad gas 5 000 euro och stödet för anskaffning av en lastbil som använder flytande gas 12 000 euro.

Vad händer härnäst?

Den nya lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter träder i kraft den 1 januari 2022. Lagen gäller till och med den 31 december 2024. Stödperioden gäller åren 2022-2023, men stöd kan sökas till och med den 31 mars 2023. Stöd för paketbil kan sökas till och med den 31 december 2022.

Transport- och kommunikationsverket beviljar stöden

Transport- och kommunikationsverket ansvarar för beviljandet av stödet. Stödet för renodlade elbilar söks efter anskaffningen. Den som ansöker om anskaffningsstöd för paketbil eller lastbil ska lämna in ansökan till Transport- och kommunikationsverket före anskaffningen.

Stöd kan beviljas så länge det anslag som reserverats för stödet räcker till.

I den av riksdagen godkända budgeten för 2022 ingår ett anslag på sex miljoner euro för anskaffnings- och konverteringsstöd. Riksdagen beslutade dessutom att den oanvända delen av de anslag som tidigare år reserverats för anskaffningsstöd kan användas 2022 för utgifter enligt det nya stödprogrammet.

Ytterligare information:

Pinja Oksanen, överinspektör, tfn 0295 342 182, [email protected] (22.-23.12)

Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 198, [email protected] (27.-31.12.)