Lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart harmoniseras med EU-lagstiftning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2014 13.44 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart ändras så att den harmonierar med Europeiska unionens lagstiftning.

Den största ändringen jämfört med den nuvarande lagen är att handeln med utsläppsrätter för luftfart avgränsas temporärt fram till utgången av 2016 så att den berör flygningar mellan medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Till EES hör medlemsstaterna i EU samt Island, Liechtenstein och Norge.

Syftet med den temporära ändringen av lagens tillämpningsområde är att stödja de förhandlingar inom Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) som förs om en global mekanism för att minska utsläppen från flygtrafiken. Målet är att uppnå en överenskommelse om en global marknadsbaserad mekanism vid nästa ICAO-församling 2016.

Regeringen lämnade den 13 november en proposition med förslag till ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart. Lagändringen avses träda i kraft senast i mars 2015.

I Finland omfattar den gällande lagen flygningar som avgår från EU-medlemsstater och flygningar som ankommer från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland.

Ytterligare information
Kirsi Miettinen, lagstiftningsråd, 0295 34 2570