Lagarna om lätta bilar upphävs

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2020 13.52 | Publicerad på svenska 23.10.2020 kl. 11.51
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att republikens president i enlighet med riksdagens beslut ska stadfästa en lag som upphäver lagarna om lätta bilar. Republikens president stadfäste lagen den 22 oktober 2020. Lagen träder i kraft den 1 november 2020.

Lagarna som gäller lätta bilar upphävs, eftersom EU-kommissionen trots de finländska myndigheternas aktiva påverkansarbete inte har beviljat Finland dispens för ibruktagandet av lätta bilar. Enligt kommissionen strider de lagar som antogs i Finland 2018 mot EU:s körkortsdirektiv.

Bakom kommissionens åtgärder ligger flera klagomål kommissionen fått om Finlands lagar om lätta bilar.

Ursprungligen skulle lagarna om lätta bilar träda i kraft från och med den 1 november 2019, men riksdagen beslutade hösten 2019 att skjuta upp ikraftträdandet av lagarna med ett år till den 1 november 2020.

Eftersom det under denna tid inte gick att finna någon för EU-kommissionen tillfredsställande lösning i fråga om lagändringarna om lätta fordon som bättre skulle motsvara direktivet, konstaterades det slutligen att ett upphävande av lagarna är det enda juridiskt giltiga alternativet. Således är det inte möjligt att ta i bruk lätta bilar i Finland åtminstone under de närmaste åren.

Finland strävar efter att påverka framtiden i fråga om EU:s körkortsdirektiv

Kommunikationsministeriets nära kontakt med kommissionen fortsätter under den eventuella revideringen av körkortsdirektivet. Enligt kommissionen ska dess offentliga samråd om körkortsdirektivet inledas ännu under hösten 2020. Kommissionens förslag till lagstiftning lämnas eventuellt i början av 2021.

Vid revideringen av direktivet har Finland goda förutsättningar att erbjuda kommissionen konkreta förslag och lösningar för att bidra till att unga förare rör sig tryggt.

Europeiska unionens lagstiftningsförfarande tar i sig i genomsnitt 1-2 år efter det att kommissionen har lagt fram sitt förslag till rättsakt. Dessutom ska den tid som krävs för det nationella genomförandet beaktas.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter: @WirenSini

Mari Starck, specialsakkunnig, tfn 050 478 1164