Körkortsreformen till riksdagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2017 13.36
Pressmeddelande

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen. Syftet med propositionen är att förtydliga och lätta upp regleringen av körkortsutbildningen samt att främja användningen av nya alternativa undervisnings- och inlärningsmetoder. De ändringar som föreslås gäller andra körkort än körkort för lastbil och buss.

Regeringen överlämnade lagförslaget den 19 oktober 2017. Reformen är ett led i regeringens spetsprojekt för avveckling av normer.

Det ska också i fortsättningen krävas undervisning för att förvärva körförmåga och ta körkort, men den exakta definieringen av innehållet i undervisningen slopas. För att ge körundervisning och för övningskörning ska det fortfarande krävas tillstånd, och i undervisningen ska inbegripas sådana delar som betonar säkerheten.

-Med ändringarna beaktas eleven bättre än i dagens läge: vad hen kan, vilket utbildningsalternativ som passar eleven och hur mycket undervisning hen behöver. Det kommer att finnas flera alternativ när det gäller att förvärva körkortsutbildning, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

I reformen uppmärksammas särskilt säkerheten i trafiken.

-För att upprätthålla trafiksäkerheten ökas svårighetsgraden både i teori- och körprovet, och för den som avlägger körkort för personbil föreslås en obligatorisk åtta timmar lång utbildning i att upptäcka riskfaktorer, säger Berner.

Enligt Berner är syftet med den föreslagna lagen att avveckla Finlands nationella lagstiftning, som är striktare än EU:s, att främja digitalisering och elektronisk kommunikation samt att lätta på den administrativa bördan för myndigheterna och de företag som ger undervisning.

Examina blir mera krävande, obligatorisk undervisning också i fortsättningen

I och med den nya lagen betonas examen mera vid avläggandet av körkort samtidigt som svårighetsgraden på examina höjs. De av myndigheterna fastställda läroplanerna och det nuvarande stegvisa avläggandet av körkort för kategori B slopas.

Utöver höjd svårighetsgrad för examina ska övervakningen av nya förares förseelser effektiveras. För att körkortet ska återlämnas efter ett körförbud förutsätts tilläggsutbildning som förebygger riskbeteende, om de trafikbrott som lett till körförbud har begåtts under de två första åren.

Av dem som avlägger körkort ska förutsättas utbildningsavsnitt som anknyter till trafiksäkerheten. Av dem som avlägger sitt första körkort ska krävas en fyra timmars utbildning i trafikens grunder, och den ska också kunna ges i skolan. Annars ska utbildningen ges i en bilskola eller av någon annan aktör som Trafiksäkerhetsverket har godkänt. Av den som avlägger ett B-kort krävs åtta timmars utbildning i att upptäcka riskfaktorer.

Obligatoriskt ska också vara ett minimiantal lektioner i körundervisning för den som tar första motorcykelkörkort och B-körkort för bil. För motorcykel ska minimiantalet lektioner vara 5 (i dagens läge 9) och i kategori B 10 (i dagens läge 18).

Minimiåldern för att påbörja körkortsutbildning för kategori B sänks till 16 år, men körkort får man först som 18-åring. Ett undantag till detta är den yrkesinriktade förarutbildningen, där den som studerar inom utbildningen ska ha rätt att avlägga körkort som 17-åring. Vidare föreslås det att tillstånden till undantag från minimiåldern för körkort lättas upp, så att de ungas och deras familjers behov av att färdas kan beaktas bättre.

I fråga om andra än lastbils- och busskörkort ska den sökande avge en deklaration om att kraven på hälsa uppfylls. När körkortet förnyas ska läkarutlåtande krävas om sökanden fyllt 70 år.

Ändringar i traktorkategorierna

Det föreslås flera reformer i traktorkategorierna och i traktorkörkorten. LT-körkortskategorin slopas. Körkort för kategori T medför, med undantag för vissa traktorer i fordonskategori T3, rätt att köra traktorer med en konstruktiv hastighet av högst 60 kilometer i timmen.

Traktorer i kategori T3, såsom terränghjuling, vilka har en maximihastighet på 40-60 kilometer i timmen, ska inbegripas i körkortskategori AM tillsammans med mopedbilar (AM121). Traktorer får också köras med körkort för bil i kategori B.

Ändringar under remissförfarandet

Efter remissförfarandet har det gjorts flera ändringar i utkastet till lag. Det föreslås att kravet på en bromspedal i undervisnings- och examensfordon ska kvarstå, men att kravet på en ändringsbesiktning och obligatorisk kopplingspedal i en skolbil slopas.

Kraven på framförande av terränghjulingar ska harmoniseras med kraven på framförande av mopedbilar, och också för att avlägga ett mopedkörkort ska det krävas ett körprov. I B-kategorin ska tiden för körprovet förlängas.

Brottslig bakgrund hos den som ansöker om ett undervisningstillstånd ska fortfarande utredas, men provet för en lärare med undervisningstillstånd ska slopas. Utgående från förvärvad erfarenhet kan körkortskategorin för motorcyklar höjas på båda de sätt som EU möjliggör, dvs. med ett körprov utan utbildning eller med utbildning (7 timmar) utan körprov.

Sjukskötare och hälsovårdare ska ha rätt att göra anmälan om hälsomässiga förutsättningar saknas på grund av fortgående missbruk av berusningsmedel.

Kinesiska körkort duger

I lagförslaget föreslås dessutom vissa ändringar i godkännandet av utländska körkort. I fortsättningen får man i Fastlandsfinland köra också med körkort som beviljats i andra stater än EU- och EES-staterna och de stater som anslutit sig till Genève- eller Wienkonventionen om vägtrafik. Detta innebär att t.ex. kinesiska turister får köra i Finland med körkort som beviljats i Kina.

Som datum då lagen ska träda i kraft föreslås den 1 juli 2018, med undantag av godkännandet av utländska körkort, som ska träda i kraft den 1 februari 2018.

Ytterligare information

Sabina Lindström, trafikråd, tfn 040 527 6103

Eija Maunu, regeringsråd, tfn 040 716 4140

Anne Berner