Körkortets giltighetstid blir kortare

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2009 12.35 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.56
Pressmeddelande

EU:s nya körkortsdirektiv medför förändringar beträffande klasserna för finska körkort, kortens giltighetstider, förarnas åldersgränser och kortens säkerhetsnivå. Direktivet inverkar också på körundervisningen och på kostnaderna för att upprätthålla körkortet.

En arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet överlämnade den 8 maj 2009 till ministeriet sitt förslag till ändringar av körkortslagstiftningen i enlighet med direktivet. Den direktivsenliga körkortslagstiftningen träder i kraft i januari 2013.

Körkorten bör förnyas med bestämda mellanrum

Ministeriets arbetsgrupp föreslår att körkort för personbil, motorcykel och moped ska vara giltiga 15 år i taget, tills personen fyller 70 år. Efter det ska körkorten förnyas med fem års mellanrum och då förutsätter förnyandet av kortet också läkarundersökning.

Körkorten för lastbil och buss ska enligt förslaget vara i kraft i 5 år. Den övre åldersgränsen för bussförare och för förare av lastbilsdragen fordonskombination av E-klass avlägsnas. Då innehavaren av ett körkort fyller 45 år ska läkarintyg alltid uppvisas då kortet förnyas. Då föraren fyllt 70 år kan körkortet förnyas med högst två år åt gången.

I alla körkortsklasser ska fotografiet förnyas med 15 års mellanrum. På samma sätt frångår man i alla klasser plikten att genomgå syngranskning vid 45 års ålder.

Alla körkort av den nuvarande modellen bör bytas till nya före år 2033. Då finns över hela Europa i bruk en enhetlig körkortsmodell med hög säkerhetsnivå.

Ny körkortsklass AM för mopeder

En ny körkortsklass AM motsvarar nuvarande klass M och omfattar mopeder och lätta fyrhjuliga fordon. Den lägsta åldern för att köra moped förblir 15 år. Den lägsta åldern för att köra ett lätt fyrhjuligt fordon föreslås bli 16 år. Förarexamen för AM-körkort förutsätter undervisning och åtminstone ett avlagt teori- och hanteringsprov.

Det nuvarande körkortet av klass M förutsätter körundervisning samt teori- och hanteringsprov redan från början av 2010. Förändringarna som gäller lätta fyrhjulingar skulle emellertid träda i kraft först 2013. Tills dess berättigar en förarexamen för klass M till att köra också en lätt fyrhjuling.

Förändringar i motorcykelklasserna

Beträffande klassindelningen för motorcyklar föreslår arbetsgruppen att man lägger till en mellanklass A2, som motsvarar den nuvarande effektbegränsade A-klassen för nybörjare. Den lägsta åldern för klass A1 föreslås vara 16 år och för klass A2 18 år. Den lägsta åldern för klass A är 20 år om personen har två års erfarenhet av en lägre motorcykelklass. Dessutom förutsätts att han deltar i en dag undervisning. Utan tidigare körerfarenhet kan man avlägga förarexamen för motorcykel av klass A vid 24 års ålder.

Möjligt att dra tyngre släpvagn än för närvarande

Arbetsgruppen föreslår också att viktgränserna för fordonskombination dragen av personbil ska höjas. Med körkort av klass B får man också i fortsättningen dra en släpvagn vars totala massa är högst 750 kg. I fortsättningen berättigar körkortet till att dra en släpvagn också på över 750 kg, ifall hela kombinationen har en massa på under 4 250 kg. Att köra en sådan kombination förutsätter emellertid att man genomgått ett skilt körprov.

Körkortsklass BE finns också i fortsättningen, men för den släpvagn klassen berättigar till sätts en viktgräns på 3 500 kg. Om släpvagnens totala massa överskrider gränsen förutsätter det att föraren har lastbilskörkort av klass C1.

Lägsta åldern höjs för lastbils- och busskörkort

Beträffande körkort för lastbil och buss föreslår arbetsgruppen att minimiåldern för lastbilskörkort av klass C höjs till 21 år, medan åldersgränsen för klass C1 förblir 18 år. Den lägsta åldern för busskörkort av klass D föreslås höjas till 24 år. För klass D1 förblir åldersgränsen 21 år. Körrätt för klass C och D kan genom yrkesbehörighet fås tidigare.

Körundervisning kan inledas tidigare

Samtidigt som direktivet tas i bruk förnyar man förarundervisningen. Reformen baserar sig på statsrådets trafikpolitiska redogörelse. Arbetsgruppen föreslår att man ska kunna inleda bilskola eller annan körundervisning redan som 17-åring. I bilskolan föreslås undervisningen bli utökad med 10 körlektioner. Den som får privat körundervisning bör delta några gånger också i bilskolundervisning.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att förutsättningarna för bilskoletillstånd ska granskas utgående från kraven i tjänstedirektivet. Kraven för att få ett tillstånd ska lindras och tillstånden föreslås till alla delar bli riksomfattande samt gälla tillsvidare. Tillståndet beviljas för förarundervisning endera för personbil, motorcykel och moped eller för lastbil och buss.

Tilläggskostnader för körkortet

Ändringarna i körkortslagstiftningen förorsakar kostnader närmast genom att körkortet bör förnyas och genom de nya undervisningskraven.

Det administrativa förnyandet av körkortet förorsakar en engångsutgift på cirka 50 euro. Till det kommer kostnader för hälsokontroll och ett eventuellt nytt körprov. De totala kostnaderna beror på hur många gånger körkortet förnyas. Exempelvis ett körkort för personbil bör förnyas omkring tre gånger innan föraren fyllt 70 år.

Av den utökade körundervisningen i bilskolan kommer tilläggskostnader på uppskattningsvis 250-300 euro. För elever i undervisning med undervisningstillstånd och deras handledare tillkommer kostnader på totalt omkring 350-400 euro.

Att skaffa ett mopedkort kostar uppskattningsvis 400-500 euro då man gör det i bilskola och 150-200 euro då man gör det med undervisningstillstånd.

Att körkorten oftare ska förnyas sysselsätter i synnerhet körkortsmyndigheterna och hälsovården. Reformen ökar också efterfrågan på undervisningstjänster.


Ytterligare information:

arbetsgruppens ordförande, trafikrådet Anneli Tanttu, tfn (09) 160 28568, 0400 438 543
regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 160 28571, 040 716 4140
regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, tfn (09) 160 28629, 0400 665 395
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030