Kompletteringar av den nya vägtrafiklagen har skickats på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2019 10.22
Pressmeddelande
Bilar på Ring I (Foto: Juha Nurmi)
Bilar på Ring I (Foto: Juha Nurmi)

Regeringen föreslår kompletteringar av den nya vägtrafiklagen som träder i kraft sommaren 2020. Kompletteringsbehovet beror på förändringar i annan finsk lagstiftning eller i Europeiska unionens lagstiftning. Målet är en tydlig helhet som inbegriper alla bestämmelser om användning av fordon på väg.

En del av de föreslagna ändringarna hänför sig till ämbetsverksreformen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde medan andra är rent lagtekniska.

I fråga om kommunikationsministeriets förvaltningsområde preciseras den del av den nya vägtrafiklagen som gäller befogenheter så att lagen blir samstämmig med förvaltningsområdets nya struktur. Vid ingången av 2019 inrättades Transport- och kommunikationsverket Traficom och Trafikledsverket, vilka i den nya vägtrafiklagen har ålagts uppgifter.

En del av de föreslagna ändringarna är lagtekniska. Till exempel bestämmelserna om så kallade HCT-fordonskombinationer (High Capacity Transport) och tunga snöskotrar överförs från statsrådets förordningar till lagen. För att HCT-fordon ska kunna godkännas för vägtrafik krävs det också att lagstiftningen om specialtransporter ändras.

Samtidigt förtydligas språket i den nya vägtrafiklagen. Dessutom preciseras körkortslagen och lagen om verkställighet av böter till den del de hänför sig till den nya vägtrafiklagen.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet sände kompletteringarna av vägtrafiklagen på remiss den 5 december 2019. Remisstiden går ut den 16 januari 2020.

Alla intresserade organisationer och medborgare är välkomna att uttala sig om lagförslaget. Utlåtanden ska i första hand lämnas på webben på adressen www.lausuntopalvelu.fi eller i andra hand per e-post på adressen [email protected].

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Den nya vägtrafiklagen har redan antagits och den träder i kraft den 1 juni 2020. Avsikten är att de ändringar som nu bereds ska träda i kraft samtidigt.

Ytterligare information:

Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 050 539 5346