Kommunikationsverket och Trafi slås samman till Transport- och kommunikationsverket – Trafikverket blir Trafikledsverket

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2018 13.06 | Publicerad på svenska 22.11.2018 kl. 13.19
Pressmeddelande
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde (Bild: Kommunikationsministeriet)
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde (Bild: Kommunikationsministeriet)

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde omorganiseras i början av 2019. Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt vissa funktioner vid Trafikverket ska slås samman till det nya Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Det nuvarande Trafikverket fortsätter sin verksamhet som Trafikledsverket.

Reformen svarar mot förändringarna i verksamhetsmiljön och tar allt bättre hänsyn till kundernas behov.

Regeringen föreslog den 22 november 2018 att lagarna om en reform av ämbetsverken på kommunikationsministeriets förvaltningsområde (RP 61/2018 rd, RP 104/2018 rd; RSv 102/2018 rd) ska stadfästas.

Det är meningen att republikens president stadfäster lagarna om att genomföra ämbetsverksreformen den 23 november 2018.

Införandelagen avses träda i kraft den 27 november 2018 och de övriga lagarna den 1 januari 2019.

Transport- och kommunikationsverket (Traficom)

Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt vissa funktioner vid Trafikverket ombildas till Transport- och kommunikationsverket (Traficom).

Transport- och kommunikationsverket svarar för den riksomfattande utvecklingen av informationssamhället och transportsystemet. Den övervakar och främjar tjänster för trafik, transport och kommunikation och marknaden för dem. Ämbetsverket är en myndighet som betjänar medborgare och företag i ärenden som gäller tillstånd, registrering, godkännanden och säkerhet inom områdena för trafik, transport och kommunikation. Den svarar också för att ordna nödvändiga examina.

Verket har cirka 900 anställda.

Att verksamheten vid Transport- och kommunikationsverket körs igång påverkar inte funktionerna vid de verk som slås samman och de tjänster de tillhandahåller sina kunder. Ämbetsverkens tjänster kommer att finnas tillgängliga utan avbrott, och i och med sammanslagningen kommer de att utvecklas och förbättras de ytterligare.

Ansökningstiden för uppdraget som verkets generaldirektör gick ut den 8 november 2018. Det är meningen att generaldirektören ska utnämnas före utgången av november.

Trafikledsverket

Av det nuvarande Trafikverkets uppgifter överförs till Transport- och kommunikationsverket och till trafikledningsbolaget Traffic Management Finland alla de uppgifter som inte har någon direkt koppling till trafikledshållningen. Trafikverkets namn ändras till Trafikledsverket, men i övrigt fortsätter verket sin verksamhet utan avbrott.

Trafikledsverket är en beställarorganisation som koncentrerar sig på att planera, utveckla och underhålla transportlederna för vägtrafik, spårtrafik och sjöfart samt på att samordna trafiken och markanvändningen. Verket svarar också för vintersjöfarten.

Trafikledsverket har cirka 400 anställda.

Traffic Management Finland Ab

Trafikverkets nuvarande tjänster för trafikstyrning och trafikledning (ledning av vägtrafiken och sjöfarten och de de delar av järnvägstrafiken som fortfarande hör till verkets uppgiftsområde) ombildas till ett aktiebolag och uppgifterna överförs till det bolag för statliga specialuppgifter som bildas, Traffic Management Finland Ab.

Den lag genom vilken Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster omvandlas till ett aktiebolag stadfästes den 13 juli 2018 och träder i kraft den 1 januari 2019.

Vad händer härnäst?

Det är meningen att republikens president stadfäster lagarna om att genomföra ämbetsverksreformen (RSv 102/2018 vp) den 23 november 2018.

Avsikten är att Transport- och kommunikationsverkets generaldirektör ska utses i november.

De nya verken inleder sin verksamhet den 1 januari 2019, samtidigt som lagarna och förordningarna om ämbetsverken på kommunikationsministeriets förvaltningsområde träder i kraft.

Mer information:

Juhapekka Ristola, avdelningschef, tfn 040 078 8530

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, tfn 040 580 0894

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 050 376 2377