Kommunikationsministeriets budgetförslag innehåller satsningar på klimatåtgärder inom transport, cybersäkerhet och långsiktig planering

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2021 13.37 | Publicerad på svenska 13.8.2021 kl. 14.53
Pressmeddelande
Budget 2022 (Bild: Statsrådet)
Budget 2022 (Bild: Statsrådet)

Kommunikationsministeriet föreslår ett anslag på 3,6 miljarder euro för sitt förvaltningsområde för 2022.

Enligt förslaget anvisas 2,1 miljarder euro till transport- och kommunikationsnäten, 825 miljoner euro till tjänster inom området för trafik, transport och kommunikation och 722 miljoner euro till förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter.

Ministeriets budgetförslag innehåller satsningar på klimatåtgärder inom transport, cybersäkerhet och långsiktig planering av trafiksystemet.

Färdplanen för fossilfria transporter

Statsrådet fattade den 6 maj 2021 ett principbeslut om minskning av inrikestransporternas utsläpp av växthusgaser, det vill säga om färdplanen för fossilfria transporter. Syftet med färdplanen är att halvera utsläppen från trafik och transporter före utgången av 2030. Planen gäller i synnerhet växthusgasutsläppen från vägtrafik.

För åtgärder och behov i fråga om färdplanen för fossilfria transporter samt för andra uppgifter föreslås ett anslag på sammanlagt 76 miljoner euro.

Utveckling av cybersäkerheten

Statsrådet fastställde den 10 juni 2021 ett program för utveckling av cybersäkerheten. Programmet är en konkret verkställighetsplan som utvecklar cybersäkerheten på lång sikt och på ett sektorövergripande sätt. Programmet omfattar åren 2021-2030. För programmet för utveckling av cybersäkerheten föreslås ett anslag på 2,7 miljoner euro. Med anslaget möjliggörs kontinuitet i utvecklingsprogrammets åtgärder.

Statsrådet fastställde den 10 juni 2021 också ett principbeslut där det bestäms om åtgärder för att förbättra informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska sektorer i samhället. Genomförandet av riktlinjerna i principbeslutet förutsätter ändringar i lagstiftningen och större resurser för myndigheterna. Transport- och kommunikationsverket stöder genomförandet av principbeslutet, och för detta ändamål föreslås ett tilläggsanslag på 1,8 miljoner euro för verket, som fördelas mellan Cybersäkerhetscentret och verkets övriga funktioner.

Utöver dessa föreslås 2,3 miljoner euro för Transport- och kommunikationsverkets omkostnader för skötseln av cybersäkerhetsuppgifter.

Basunderhåll av transportinfrastrukturen, enskilda vägar och trafiknätet

Av anslagen till transport- och kommunikationsnäten ska merparten eller cirka 1,37 miljarder euro riktas till basunderhåll av vägar, banor och vattenleder.

I trafikledshållningen prioriteras åtgärder för att säkerställa den dagliga framkomligheten i trafiknätet, kvaliteten på högtrafikerade och för näringslivet viktiga delar av trafiknätet samt trafiksäkerheten och de möjligheter som digitaliseringen medför. I alla åtgärder strävar man efter att beakta begränsningen av klimatförändringen.

Man strävar efter att dämpa ökningen av det eftersatta underhållet och tryggar trafikledernas skick med beaktande av i synnerhet behoven inom näringslivet.

I förslaget ingår ett anslag på 30 miljoner euro till bidrag för enskilda vägar.

För projekthelheten spårvägarna i västra Helsingfors (inkl. Vichtisvägens snabbspårväg) föreslås en fullmakt på 4,26 miljoner euro för planering av projektet och ett anslag på 850 000 euro för 2022.

Den riksomfattande trafiksystemplanen

Statsrådet har godkänt en riksomfattande trafiksystemplan för åren 2021-2032 och överlämnat den till riksdagen i form av en redogörelse den 15 april 2021. Syftet med den riksomfattande trafiksystemplanen är att öka långsiktigheten i utvecklingen av trafiksystemet i hela Finland.

För omkostnader som föranleds av den riksomfattande trafiksystemplanen föreslås ett anslag på 10,2 miljoner euro för Transport- och kommunikationsverket. Anslaget består av flera poster. För att starta ett informationsekosystem för digital trafik som samlar basservicen för digital affärsverksamhet föreslås ett anslag på 5 miljoner euro. För kommunikationsverkets omkostnader föreslås ett tilläggsanslag på 3,6 miljoner euro för genomförande av nya strategiska effektuppgifter och andra åtgärder inom den riksomfattande trafiksystemplanen. Dessutom föreslås ett tilläggsanslag på 1,57 miljoner euro för ämbetsverkets omkostnader för byggande av ett riksomfattande modellsystem för trafik och transport.

Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

För upphandling och utveckling av tjänster inom den offentliga persontrafiken föreslås ett anslag på 129,5 miljoner euro. Anslaget ska användas till köp av tågtrafik, upphandling av regionala och lokala trafiktjänster och utveckling, för stöd av offentlig persontrafik i stora stadsregioner och medelstora stadsregioner, klimatbaserade åtgärder, upphandling av flygtrafik, utvecklingsprojekt och mobilitetsstyrning.

Det föreslås ett anslag på 89 miljoner euro för att förbättra konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport.

För upphandling och utveckling av trafik- och förbindelsefartygstjänster i skärgården föreslås ett anslag på 20,4 miljoner euro.

Transport- och kommunikationsverkets omkostnader

Kommunikationsministeriet föreslår ett tilläggsanslag på 10,7 miljoner euro för tryggandet av Transport- och kommunikationsverkets tjänster och uppgifter. Behovet av anslag är redan befintligt och permanent för ämbetsverket. Transport- och kommunikationsverket har fått nya lagstadgade uppgifter och samhällsviktiga uppgiftshelheter som kräver ny kompetens samt informationstekniska investeringar och tjänsteupphandlingar.

För Transport- och kommunikationsverkets omkostnader föreslås anslag på sammanlagt 4,7 miljoner euro som föranleds av lagstiftningsändringarna och andra omkostnader. Dessutom föreslås ett anslag på 195 000 euro för ämbetsverkets omkostnader för genomförande av verkställighetsuppgifter inom klimat- och miljöstrategin för sektorn för informations- och kommunikationsteknik (IKT). Utöver dessa föreslås anslag för skötseln av uppgifter i anslutning till färdplanen för fossilfria transporter, den riksomfattande trafiksystemplanen och cybersäkerheten.

Ytterligare information:

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 1027

Färdplanen för fossilfria transporter:

Päivi Antikainen, direktör för klimat- och miljöenheten, tfn 050 382 7101

Cybersäkerhet:

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 040 500 0817

Basunderhåll av transportinfrastrukturen, trafiknätet, den nationella trafiksystemplanen:

Timo Kievari, direktör för utvecklingsenheten, tfn 040 059 3706

Tjänster inom trafik, transport och kommunikation:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 050 344 3400

Hela budgeten:

Sanna Ruuskanen, direktör för enheten för ekonomisk utveckling, tfn 050 344 3400