Kommunikationsministeriets budgetförslag 3,54 miljarder euro

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2020 10.46 | Publicerad på svenska 25.9.2020 kl. 9.14
Pressmeddelande
Budget 2021 (Foto: Statsrådet)
Budget 2021 (Foto: Statsrådet)

Kommunikationsministeriet föreslår ett anslag på 3,54 miljarder euro för sitt förvaltningsområde för 2021.

Enligt förslaget anvisas 2,1 miljarder euro till transport- och kommunikationsnäten, 784 miljoner euro till tjänster inom området för trafik, transport och kommunikation och 669 miljoner euro till förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter.

Inom bastrafikledshållningen beaktas begränsningen av klimatförändringen

Av anslagen till transport- och kommunikationsnäten ska merparten eller 1,37 miljarder euro riktas till basunderhåll av vägar, banor och vattenleder.

I trafikledshållningen prioriteras åtgärder för att säkerställa den dagliga framkomligheten i trafiknätet, kvaliteten på högtrafikerade och för näringslivet viktiga delar av trafiknätet samt trafiksäkerheten och de möjligheter som digitaliseringen medför. I alla åtgärder strävar man efter att beakta begränsningen av klimatförändringen.

Man strävar efter att dämpa ökningen av det eftersatta underhållet och tryggar trafikledernas skick med beaktande av i synnerhet behoven inom näringslivet.

I förslaget ingår ett anslag på 13 miljoner euro till bidrag för enskilda vägar.

Nya trafikledsprojekt

Riksdagen godkände den 26 juni 2020 regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2020. Tilläggsbudgeten innehåller i form av coronaåterhämtning, industriella investeringar och åtgärder i anslutning till MBT-avtal finansiering för många nya väg-, ban- och vattenledsprojekt på olika håll i Finland. Finansieringen av de nya trafikledsprojekt som godkänts i tilläggsbudgeten fortsätter i budgetpropositionen för 2021.

Målen med klimatstrategin främjas genom många åtgärder

Kommunikationsministeriet föreslår ett anslag på 28,5 miljoner euro för projekt som främjar gång och cykeltrafik och projekt som förbättrar verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafiken i kommunerna.

Regeringen överlämnade sin fjärde tilläggsbudgetproposition för 2020 till riksdagen den 5 juni 2020. I samband med regeringens förhandlingar om tilläggsbudgeten kom man överens om att man i budgeten för 2021 ska föreslå ett tillägg på 25 miljoner euro för främjande av gång och cykeltrafik.

Som ett led i det av statsrådet godkända programmet för främjande av gång och cykling genomförs ett för staten och kommunerna gemensamt investeringsprogram, med vars projekt förhållandena för gång och cykling förbättras. Programmet är en del av genomförandet av den nationella energi- och klimatstrategin.

För att främja målen för den nationella energi- och klimatstrategin understöder staten utvecklingen av de stora stadsregionernas trafiktjänster i syfte att främja digitaliseringen och tjänstefieringen av trafiken samt i syfte att utveckla biljett- och betalningssystem som grundar sig på interoperabla bakgrundssystem. Det föreslås ett anslag på 20 miljoner euro för dessa klimatbaserade åtgärder.

För anskaffning av elbilar och konverteringsstöd för personbilar föreslås ett anslag på sammanlagt 6 miljoner euro. Målet med detta stöd är att främja en förnyelse av bilbeståndet så att allt fler personbilar fungerar med alternativa drivkrafter eller bränslen och därigenom minska de skadliga utsläpp som orsakas av trafiken.

Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

För upphandling och utveckling av tjänster inom den offentliga persontrafiken föreslås ett anslag på 108 miljoner euro.

Det föreslås ett anslag på 89 miljoner euro för att förbättra konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport.

För en fortsättning av det riksomfattande bredbandsprojektet föreslås ett anslag på 5 miljoner euro.

För upphandling och utveckling av trafik- och förbindelsefartygstjänster i skärgården föreslås ett anslag på 19 miljoner euro.


Ytterligare information:

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 1027.

basunderhåll av infrastrukturen; utveckling av transportnätet; gång och cykeltrafik, bredbandsstöd:

Timo Kievari, direktör för utvecklingsenheten, tfn 040 059 3706.

upphandling och utveckling av tjänster inom den offentliga persontrafiken samt trafik- och förbindelsefartygstjänster i skärgården:

Sini Wirén, direktör för enheten för grundläggande tjänster, tfn 040 507 0916.

hela budgeten:

Sanna Ruuskanen, direktör för enheten för ekonomisk utveckling, tfn 050 344 3400.