Kommunikationsministeriets budgetförslag 3,5 miljarder euro för 2020

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2019 13.55 | Publicerad på svenska 16.8.2019 kl. 14.04
Pressmeddelande
Vägen Helsingfors-Åbo (Bild: Sergey-73/Shutterstock)
Vägen Helsingfors-Åbo (Bild: Sergey-73/Shutterstock)

Kommunikationsministeriet föreslår ett anslag på 3,5 miljarder euro för sitt förvaltningsområde för 2020. Detta är drygt 600 miljoner euro mer än budgetförslaget för i år.

Enligt förslaget anvisas 2,1 miljarder euro till transport- och kommunikationsnäten, 773 miljoner euro till tjänster inom området för trafik, transport och kommunikation och 621 miljoner euro till förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter.

Beslut om framtidsinvesteringar av engångskaraktär på ministeriets förvaltningsområde fattas i samband med budgetmanglingen.

Mer pengar till basunderhåll av infrastrukturen

Av anslagen till transport- och kommunikationsnäten riktas merparten eller 1,4 miljarder euro till basunderhåll av vägar, banor och vattenleder. Det anslag som föreslås för basunderhållet är drygt 334 miljoner euro mer än i budgetförslaget för detta år. I enlighet med regeringsprogrammet anvisas 20 miljoner av anslaget till att förbättra vinterunderhållet av vägar. I den andra tilläggsbudgeten för 2019 anvisades basunderhållet av transportinfrastrukturen ett extra anslag på 40 miljoner euro. Anslaget används till att inleda åtta nya projekt för grundlig förbättring av infrastrukturen.

Vad gäller driften av transportlederna prioriteras åtgärder för att säkerställa den dagliga framkomligheten i transportnätet, kvaliteten på högtrafikerade och för näringslivet viktiga delar av transportnätet och trafiksäkerheten. Dessutom satsar man på att ta till vara de möjligheter som digitaliseringen medför.

I förslaget ingår ett anslag på 13 miljoner euro till bidrag för enskilda vägar.

Utveckling av transportinfrastrukturen

Vilka projekt som inleds 2020 för att utveckla transportinfrastrukturen blir klart under budgetförhandlingarna.

År 2019 inleds sju nya investeringsprojekt som avser transportnätet och som  riksdagen godkände i den andra tilläggsbudgeten för 2019.

För sådana infrastrukturprojekt om vilka beslut har fattas under tidigare år föreslås ett anslag på 334 miljoner euro.

Gång och cykling främjas

Kommunikationsministeriet föreslår ett anslag på 3,5 miljoner euro för att främja gång och cykling och för att stödja kommunernas kollektivtrafikprojekt.

Som en del av det program för att främja gång och cykling som statsrådet har godkänt genomförs ett gemensamt investeringsprogram för staten och kommunerna. Projekten i investeringsprogrammet ska förbättra förhållandena för cykel- och gångtrafiken. Programmet är ett led i genomförandet av den nationella energi- och klimatstrategin.

Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

I budgetförslaget ingår ett anslag på 92 miljoner euro för att förbättra konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport.

För upphandling och utveckling av kollektivtrafiktjänster föreslås ett anslag på 108 miljoner euro. I beloppet ingår i enlighet med regeringsprogrammet ett anslag på 20 miljoner euro för klimatåtgärder. Avsikten är att beslut om hur den extra finansieringen ska användas ska fattas under de kommande månaderna.

För upphandling av trafik- och förbindelsefartygstjänster i skärgården föreslås en ökning på 1,25 miljoner euro. Det är meningen att anslaget ska användas för att reparera de bryggor som används för förbindelsfartygstrafiken. Den totala projektbudgeten är drygt 19 miljoner euro.

Meteorologiska institutets projekt

Under omkostnadsmomentet för Meteorologiska institutet föreslås en ökning på 750 000 euro. Anslaget är avsett för produktion av internationella rymdvädertjänster för luftfarten i överensstämmelse med de krav som fastställs av Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s globala rymdvädercenter.

Utöver detta föreslås för Meteorologiska institutets omkostnader en höjning på 625 000 euro för att finansiera driften av den europeiska forskningsinfrastrukturen för aerosoler, moln och reaktiva spårgaser (ACTRIS).


Ytterligare information:

Mikko Koskinen, statssekreterare, tfn 050 304 2007

basunderhåll av infrastrukturen; utveckling av transportnätet; gång och cykling:
Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103

tjänster inom trafik, transport och kommunikation:
Sini Wirén, enhetsdirektör, enheten för grundläggande tjänster, tfn 040 507 0916

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, enheten för ekonomisk utveckling, tfn 050 344 3400

Sanna Marin