Kommunikationsministeriets budgetförslag 2,9 miljarder euro

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.8.2012 15.32 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Kommunikationsministeriet (KM) föreslår anslag på 2 910,5 miljoner euro för ministeriets förvaltningsområde för år 2013. Att budgetens totalbelopp är större än förr beror främst på Rundradions finansieringsreform.

För den trafikpolitiska sektorn föreslår ministeriet en budget på sammanlagt 1 922,1 miljoner euro, varav 1 651,7 miljoner euro är avsedda för trafiknätet. För den kommunikationspolitiska sektorn föreslås 524 miljoner euro.

Regeringen gav i april 2012 en trafikpolitisk redogörelse med ett 10-årigt utvecklingsprogram och under nästa budgetperiod startas de första projekten i programmet. De totala kostnaderna för de projekt som inleds under denna regeringsperiod beräknas uppgå till cirka 1 000 miljoner euro. Inom finansieringen av trafiken flyttas tyngdpunkten från stora utvecklingsprojekt till att underhålla och förbättra det nuvarande trafikkedsnätet.

Nya projekt som ingår i redogörelsen och som enligt förslaget kan påbörjas 2013 är den andra etappen av en förbättring av Ring III samt projektet för att förnya styrsystemet för väg-, sjö- och spårtrafiken.

För påbörjade trafikledsprojekt föreslår Kommunikationsministeriet ett anslag på 552 miljoner euro. År 2013 pågår sammanlagt 15 trafikledsprojekt, av vilka 11 är vägprojekt och fyra banprojekt.

I KM:s förslag är anslaget för bastrafikledshållningen 935 miljoner euro. Dessutom förfogar trafikledshållningen över vissa inkomster och därför uppgår det totala anslaget för bastrafikledshållningen till 1 009 miljoner euro. Av detta belopp anvisas 557 miljoner för väghållning, 359 miljoner för banhållning och 93 miljoner euro för farledshållning.

För stöd till trafiken och köp av trafiktjänster föreslås ett anslag på 227,8 miljoner euro, vilket är ca 23 miljoner euro mer än år 2012. Ökningen beror närmast på miljöstödet för fartygsinvesteringar. Finansministeriets förslag till budget för stöd till trafiken och köp av trafiktjänster är 225,8 miljoner euro.

I början av nästa år slopas televisionsavgiften och i stället införs en rundradioskatt för att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. Rundradioskatten intäktsförs som skatteintäkt i statsbudgeten. På motsvarande sätt införs i Kommunikationsministeriets budget ett anslag som betalas till statens televisions- och radiofond.

År 2013 är anslaget 500 miljoner euro. Anslagsbeloppet revideras årligen för att motsvara ändringen i kostnadsnivån.