Kommunikationsministeriet anvisas 3,5 miljarder euro i budgetpropositionen för 2022

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2021 17.52 | Publicerad på svenska 28.9.2021 kl. 15.54
Pressmeddelande
Budget 2022 (Bild: Statsrådet)
Budget 2022 (Bild: Statsrådet)

Regeringen föreslår ett anslag på 3,5 miljarder euro för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för 2022.

Enligt förslaget anvisas 2,0 miljarder euro till transport- och kommunikationsnäten, 807 miljoner euro till tjänster inom området för trafik, transport och kommunikation och 693 miljoner euro till förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter.

Färdplanen för fossilfria transporter

Statsrådet fattade den 6 maj 2021 ett principbeslut om minskning av inrikestransporternas utsläpp av växthusgaser, det vill säga om färdplanen för fossilfria transporter. Syftet med färdplanen är att halvera utsläppen från trafik och transporter före utgången av 2030. Planen gäller i synnerhet växthusgasutsläppen från vägtrafik.

I fråga om kommunikationsministeriets förvaltningsområde föreslås för utvecklingsprojektet för ett ekosystem för elektrifierad tung trafik ett anslag på 1,5 miljoner euro. Därtill föreslås ett anslag på 6 miljoner euro till anskaffnings- och konverteringsstöd som ska främja övergången till fordon som använder alternativa, koldioxidsnåla bränslen. Genom att stödja köp och spridning av utsläppssnåla fordon, och deras ökade andel av fordonsbeståndet, skapas energieffektivitetsfördelar inom transportsektorn.

För genomförandet av förslagen i färdplanen föreslås ett anslag på 1 miljon euro till Transport- och kommunikationsverket.

För att främja gång och cykling och kommunernas kollektivtrafikprojekt föreslås ett anslag på 4 miljoner euro för 2022. Till stöd för kollektivtrafiken föreslås ett anslag på 40,9 miljoner euro.

Basunderhåll av transportinfrastrukturen, enskilda vägar och trafiknätet

Av anslagen till transport- och kommunikationsnäten ska merparten eller cirka 1,37 miljarder euro riktas till basunderhåll av vägar, banor och vattenleder. Man strävar efter att dämpa ökningen av det eftersatta underhållet och tryggar trafikledernas skick med beaktande av i synnerhet behoven inom näringslivet och pendlingen.

I trafikledshållningen prioriteras, liksom fokus enligt den riksomfattande trafiksystemplanen, åtgärder för att säkerställa den dagliga framkomligheten i trafiknätet, kvaliteten på högtrafikerade och för näringslivet viktiga delar av trafiknätet samt trafiksäkerheten och de möjligheter som digitaliseringen medför. I alla åtgärder strävar man efter att beakta begränsningen av klimatförändringen.

I förslaget ingår ett anslag på 30 miljoner euro till bidrag för enskilda vägar.

För projekthelheten spårvägarna i västra Helsingfors (inkl. Vichtisvägens snabbspårväg) föreslås beviljas som understöd en fullmakt på 4,26 miljoner euro för planering av projektet och ett anslag på 850 000 euro för 2022.

Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

För upphandling och utveckling av tjänster inom den offentliga persontrafiken föreslås ett anslag på 106 miljoner euro. Summan inbegriper det stöd för kollektivtrafik som nämns i samband med färdplanen för fossilfria transporter. Anslaget ska användas till köp av tågtrafik, upphandling av regionala och lokala trafiktjänster och utveckling, för stöd av offentlig persontrafik i stora stadsregioner och medelstora stadsregioner, klimatbaserade åtgärder, upphandling av flygtrafik, utvecklingsprojekt och mobilitetsstyrning.

Det föreslås ett anslag på 89 miljoner euro för att förbättra konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport.

För upphandling och utveckling av trafik- och förbindelsefartygstjänster i skärgården föreslås ett anslag på 20,4 miljoner euro.

Regeringen har förbundit sig att trygga de upphandlade flygförbindelser som inleddes år 2021 fram till den 31 augusti 2022. För trafikflygplatser och flygplatser utanför Finavias flygplatsnät föreslås ett anslag på 900 000 euro.

Halveringen av farledsavgiften fortsätter

Regeringen lämnade den 27 september 2021 en proposition med förslag till ändring av lagen om farledsavgift. I propositionen föreslås det att halveringen av farledsavgiften ska fortsätta åren 2022 och 2023. Syftet med åtgärden är att kompensera de inkomstförluster och utmaningar i fråga om lönsamheten som berör handelssjöfarten och utrikeshandeln under osäkra ekonomiska förhållanden. Detta stöder Finlands konkurrenskraft och en fungerande handelssjöfart.

Planen för återhämtning och resiliens

För forskningsinvesteringar och övningsverksamhet inom cybersäkerhet föreslås sammanlagt 3 miljoner euro genom återhämtnings- och resiliensplanen. Med anslaget främjas målet i återhämtnings- och resiliensplanen att öka produktiviteten med hjälp av digitalisering och dataekonomi och göra tjänsterna tillgängliga för alla.

För att förbättra kommunikationsnätens kvalitet och tillgänglighet föreslås 15 miljoner euro. Med anslaget främjas målet i återhämtnings- och resiliensplanen att utveckla kommunikationsförbindelsernas kvalitet och tillgänglighet i Finland också i de områden där moderna kommunikationsnät inte byggs kommersiellt samt att samordna bredbandsfinansieringen och aktivt informera om bredbandet.

Transport- och kommunikationsverkets anslag

Statsrådet fastställde den 10 juni 2021 ett principbeslut där det bestäms om åtgärder för att förbättra informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska sektorer i samhället. Genomförandet av riktlinjerna i principbeslutet förutsätter ändringar i lagstiftningen och större resurser för myndigheterna. Transport- och kommunikationsverket stöder genomförandet av principbeslutet och för detta ändamål föreslås ett tilläggsanslag på 1,6 miljoner euro för verket.

Ytterligare information:

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 1027

Färdplanen för fossilfria transporter:

Päivi Antikainen, direktör för klimat- och miljöenheten, tfn 050 382 7101

Basunderhåll av transportinfrastrukturen, trafiknätet, den nationella trafiksystemplanen:

Timo Kievari, direktör för utvecklingsenheten, tfn 040 059 3706

Tjänster inom trafik, transport och kommunikation:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 050 344 3400

Farledsavgiften:

Juha Tervonen, specialsakkunnig, tfn 050 590 0966

Cybersäkerhet:

Laura Eiro, avdelningschef, tfn 040 096 9293

Hela budgeten:

Jyrki Tanskanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0400 760 769