Kommissionen för Saima kanal beviljade Trafikledsverket tillstånd att bygga på arrendeområdet vid Saima kanal

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2022 16.25 | Publicerad på svenska 21.1.2022 kl. 14.08
Pressmeddelande
Saima kanal (Bild: Kommunikationsministeriet / Aino Pesonen)
Saima kanal (Bild: Kommunikationsministeriet / Aino Pesonen)

Kommissionen för Saima kanal beviljade den 20 januari 2022 Trafikledsverket tillstånd att bygga på arrendeområdet vid Saima kanal. Kommissionen, som samordnar de finländska myndigheternas ståndpunkter, anser att utvecklingsprojekten för Saima kanal uppfyller skyldigheterna enligt arrendeområdet för Saima kanal. Projekten behövs för att ordna fartygstrafiken genom Saima kanal och för att utveckla kanalen.

Enligt ett statsfördrag har Ryssland utarrenderat sin del av Saima kanal och det därtill hörande området inom landets territorium till Finland. Fördraget gör det möjligt för Finland att bygga på arrendeområdet. Enligt lagen om sättande i kraft av statsfördraget, som trädde i kraft 2012, krävs tillstånd av kommissionen för Saima kanal för byggandet. Det är fråga om en finsk tillståndsprocess när det gäller att bygga på arrendeområdet vid Saima kanal, och tillståndet ersätter inte de tillstånd som krävs enligt rysk lagstiftning.

De projekt för utveckling av Saima kanal som beviljats tillstånd omfattar två helheter: En förlängning av slussarna i Saima kanal med 11,5 meter och en höjning av vattennivån i Saima kanal med tio centimeter. I tilläggsbudgeten för hösten 2020 har riksdagen beviljat fem miljoner euro i finansiering för höjning av vattennivån i kanalen och i statsbudgeten för 2021 en fullmakt på 90 miljoner euro för förlängning av slussarna i kanalen.

Kommissionen för Saima kanal ska samordna myndigheternas ståndpunkter i frågor som gäller verkställande av arrendeavtalet om Saima kanal och utvecklande av fartygstrafiken. Ordförande för kommissionen är Finlands kanalfullmäktig för Saima kanal, kommunikationsministeriets kanslichef Minna Kivimäki. Kommissionen består av medlemmar från kommunikationsministeriet, utrikesministeriet, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och Trafikledsverket.

Vad händer härnäst?

Tillståndet vinner laga kraft efter en besvärstid på 30 dygn. Vid genomförandet av projekten ska man i mån av möjlighet beakta responsen från de utlåtanden som lämnats under tillståndsprocessen gällande tidsramen för genomförandet av projekten.

Vid byggandet ska den lokala lagstiftning som tillämpas på arrendeområdet iakttas.

Båda projekten kräver en miljökonsekvensbedömning och miljötillstånd samt bygglov enligt rysk lagstiftning.

I Finland krävs det dessutom tillstånd enligt vattenlagen för höjningen av vattennivån. Den 18 mars 2021 har Trafikledsverket anhängiggjort en tillståndsansökan hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Trafikledsverket har uppskattat att byggnadsarbetena kan inledas under 2023. Trafiken i kanalen måste avbrytas på grund av byggnadsarbetena. Enligt Trafikledsverkets uppfattning kommer avbrottet att pågå i 15 månader mellan januari 2024 och juni 2025. Trafikledsverket fattar det slutliga beslutet om tidpunkten då trafiken avbryts och om avbrottets längd efter att ha utrett konsekvenserna i frågan.

Ytterligare information:

Seppo Kykkänen, kontorschef för kanalkontoret för Saima kanal, tfn 0400 152 868, seppo.kykkanen(at)gov.fi