KM:s förvaltningsområde anvisas 3,5 miljarder euro i regeringens budgetproposition för 2020

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2019 15.26 | Publicerad på svenska 7.10.2019 kl. 15.38
Pressmeddelande
Vägen i Lappland (Bild: Shutterstock)
Vägen i Lappland (Bild: Shutterstock)

Regeringen föreslår ett anslag på 3,5 miljarder euro för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för 2020. Detta är drygt 600 miljoner euro mer än den ordinarie budgeten för i år.

Tillägget föranleds av betydande satsningar i enlighet med regeringsprogrammet bland annat på att förbättra transportnätet, hantera det eftersatta underhållet och utveckla den offentliga persontrafiken.

Enligt förslaget anvisas 2,1 miljarder euro till transport- och kommunikationsnäten, 771 miljoner euro till tjänster inom området för trafik, transport och kommunikation och 636 miljoner euro till förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter.

Tilläggsfinansiering för basunderhållet av transportinfrastrukturen

Av anslagen till transport- och kommunikationsnäten riktas merparten eller 1,4 miljarder euro till basunderhåll av vägar, banor och vattenleder.

I basunderhållet av transportinfrastrukturen görs vid ingången av 2020 en permanent nivåhöjning på 300 miljoner euro i enlighet med det förslag som lagts fram av en parlamentarisk arbetsgrupp. Syftet med den ökade finansieringen är att åtgärda det eftersatta underhållet och att avveckla det stegvis. I enlighet med regeringsprogrammet föreslås det att 20 miljoner euro av detta ska användas till att förbättra vägunderhållet vintertid.

Tillsammans med andra höjningar ökar anslagen till basunderhållet av infrastrukturen med 362 miljoner euro 2020. Med detta tillägg finansieras till exempel flera små projekt för att förbättra transportnätet på olika håll i Finland. Projekten främjar förutsättningarna för gång och cykling, trafiksäkerheten och smidigheten i näringslivets transporter. För 2020 anvisas 42 miljoner euro i finansiering för dessa projekt.

I underhållet av transportinfrastrukturen prioriteras åtgärder för att säkerställa den dagliga framkomligheten i transportnätet, kvaliteten på högtrafikerade och för näringslivet viktiga delar av transportnätet och trafiksäkerheten samt de möjligheter som digitaliseringen medför.

I förslaget ingår ett anslag på 20 miljoner euro till bidrag för enskilda vägar.

Utveckling av transportnätet

Regeringen bereder sig på planeringen av de snabba tågförbindelserna Entimmeståget till Åbo och Finlandsbanan genom att tillföra projektbolagen kapital till ett belopp av 15,7 miljoner euro. Staten bereder sig på att finansiera planeringen med sammanlagt 115 miljoner euro.

År 2019 har man inlett sju nya investeringsprojekt som avser transportnätet och som  riksdagen godkände i den andra tilläggsbudgeten för 2019.

Regeringen har för avsikt att förbättra spårförbindelserna i anslutning till stambanan på banavsnitten Tammerfors-Björneborg, Tammerfors-Jyväskylä och Seinäjoki-Vasa. Banavsnittet Tammerfors-Björneborg görs snabbare genom att 40 miljoner euro av finansieringen för basunderhållet av transportinfrastrukturen används till att avlägsna plankorsningar. För planering av snabbare restider och högre trafikkapacitet på banavsnittet Tammerfors-Jyväskylä föreslås en fullmakt om 18 miljoner euro. För att planera snabbare restider på banavsnittet Seinäjoki-Vasa anvisas en fullmakt om 3 miljoner euro.

Som ett nytt projekt inleds elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan. För detta föreslår regeringen en fullmakt om 62 miljoner euro.

Regeringen föreslår ett planeringsanslag på 0,2 miljoner euro också för att fördjupa havsfarleden i Ajos i Kemi.

För avlägsnande av farliga plankorsningar föreslås tilläggsfinansiering på 12 miljoner euro.

Statsunderstödet till säkerhetsverksamhet för vägtrafik samt utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar föreslås få ett anslag på 9,1 miljoner euro.

Tilläggsfinansiering för gång och cykling

Målen för att minska utsläppen från trafiken svarar mot Finlands mål om klimatneutralitet. Utsläppen från trafiken ska åtminstone halveras före 2030 som ett steg mot koldioxidfria transporter. Åtgärderna minskar trafikprestationen och bidrar till en övergripande övergång till hållbarare sätt att färdas.

Som en del av det program för att främja gång och cykling som statsrådet har godkänt genomförs ett gemensamt investeringsprogram för staten och kommunerna. Projekten i investeringsprogrammet ska förbättra förhållandena för cykel- och gångtrafiken. Programmet för att främja gång och cykling är ett led i genomförandet av den nationella energi- och klimatstrategin.

I budgeten för 2020 föreslås 24,5 miljoner euro för att främja gång och cykling. Av det totala beloppet riktas 10 miljoner euro till åtgärder på statens nät och 14,5 miljoner euro till understöd till kommunerna.

Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

Enligt propositionen anvisas 92 miljoner euro för att förbättra konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport.

För upphandling och utveckling av kollektivtrafiktjänster föreslås ett anslag på 108 miljoner euro. I beloppet ingår i enlighet med regeringsprogrammet en klimatbaserad nivåförhöjning på 20 miljoner euro.

För upphandling av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken föreslås ett tillägg på 1,25 miljoner euro som ska användas för reparation av bryggor i förbindelsefartygstrafiken. De sammanlagda anslagen uppgår till drygt 19 miljoner euro.

Cybersäkerhetscentret får tilläggsfinansiering

Det föreslås tilläggsfinansiering på sammanlagt 1,2 miljoner euro till Cybersäkerhetscentret 2020. Dessutom anvisas kommunikationsministeriet 2 miljoner euro för att samordna och förbättra cybersäkerheten.

Cybersäkerhetscentret fungerar i samband med Transport- och kommunikationsverket Traficom. Centret utvecklar och övervakar kommunikationsnätens och -tjänsternas tillförlitlighet och säkerhet och skapar en övergripande lägesbild av informationssäkerheten.

Meteorologiska institutets projekt

Under omkostnadsmomentet för Meteorologiska institutet föreslås en ökning på 700 000 euro. Anslaget är avsett för produktion av internationella rymdvädertjänster för luftfarten i överensstämmelse med krav fastställda av Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s globala rymdvädercenter.

Utöver detta föreslås för Meteorologiska institutets omkostnader en höjning på 600 000 euro för att finansiera driften av den europeiska forskningsinfrastrukturen för aerosoler, moln och reaktiva spårgaser (ACTRIS).

Ytterligare information:

Sanna Marin, kommunikationsminister, via Pirita Ruokonen, specialmedarbetare, tfn 050 911 3099

Mikko Koskinen, statssekreterare, tfn 050 304 2007

basunderhåll av infrastrukturen; utveckling av transportnätet; gång och cykling:
Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103

tjänster inom trafik, transport och kommunikation:
Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 050 344 3400

Pasi Ovaska, regeringsråd, tfn 050 467 1645