KM låter göra utredning om upphandling av isbrytartjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2006 10.28
Pressmeddelande
Kommunikationsministeriet har tillsatt en utredningsman för att göra en uppskattning av hur upphandlingen av isbrytartjänster kunde effektiveras. Avsikten med utredningen är att hitta det nationalekonomiskt förmånligaste sättet att upphandla isbrytartjänster.

Som utredningsman tillsattes den 10 oktober Jukka Laaksovirta, före detta vice verkställande direktör för Finnlines. Han gör en uppskattning av den nuvarande upphandlingspraxisen och av hur avtalsstrukturen kunde utvecklas. Avsikten är bland annat att man skall hitta sätt att få ut fördelarna av att isbrytartjänsterna öppnats för konkurrens.

Laaksovirtas utredningsarbete tar bland annat ställning till tidpunkten för konkurrensutsättningen av isbrytartjänster, till avtalets längd samt till hurdana avtal som skulle sporra aktörerna i branschen att investera i tilläggskapacitet. I utredningen granskas också hur stor betydelse isbrytarnas användningsgrad har för totalkostnaderna för isbrytningen.

Beställningen och produktionen av isbrytartjänster skiljdes från varandra år 2004, då man genomförde en stor reform av Sjöfartsverket. Vid reformen grundades Rederiverket Finstaship, till vars uppgifter kom att höra att producera isbrytartjänster.

I den nya modellen var tanken att Sjöfartsverket kan koncentrera sig på att beställa isbrytartjänster. Man hoppades att nya producenter av tjänster skulle komma in i branschen när marknaden öppnades. Med arrangemanget ville man förbättra kostnadseffektiviteten hos beställaren och producenten och i det långa loppet sänka kostnaderna för isbrytningen. Då man i juni 2006 begärde in anbud på isbrytningen kom det emellertid in bara två anbud från Rederiverket.

Den utredning som kommunikationsministeriet beställt skall vara klar i slutet av januari 2007. Representanter för isbrytningsbranschen och näringslivet skall höras i arbetet.Ytterligare information:

överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260

överdirektör Harri Cavén, tfn (09) 160 28500 eller 0400 607 848