KM anvisas 3,36 miljarder euro i budgetpropositionen för 2018

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2017 11.27
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ett anslag på 3,36 miljarder euro för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för 2018. Jämfört med 2017 är ökningen i den ordinarie budgeten 134 miljoner euro.

I propositionen anvisas 2,0 miljarder euro till trafik- och transportnäten, 214 miljoner euro till stöd för trafiken och upphandling av trafik- och transporttjänster, 523 miljoner euro till kommunikationstjänster, kommunikationsnät och stöd för kommunikation, 70 miljoner euro till myndighetstjänster inom trafiken, 495 miljoner euro till förvaltning och gemensamma utgifter på förvaltningsområdet och 45 miljoner euro till tjänster som gäller väderlek, hav och klimat.

Fortsatta satsningar på att minska det eftersatta underhållet

Inom trafikledshållningen satsar man särskilt mycket på trafikledernas skick och kvalitet. För underhåll av trafiknätet, alltså bastrafikledshållning, föreslås ett anslag på 1,4 miljarder euro. Av anslaget är 453 miljoner euro finansiering för att minska det eftersatta underhållet inom regeringens strategiska spetsprojekt. Målet är att få den ökande eftersättningen av underhållet att stanna av. Tyngdpunkter i regeringens program för att minska det eftersatta underhållet är hanteringen av underhållsskulden, kundernas behov ur såväl näringslivets som enskilda personers synvinkel samt digitaliseringen och nya tjänster.

Nya trafikledsprojekt

För investeringar i utvecklingen av trafikleder anvisas 505 miljoner euro. Regeringen föreslår att följande fyra nya utvecklingsprojekt ska inledas 2018: Ring I i Bredvik i Esbo (20 miljoner euro), arrangemangen för anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron (7 miljoner euro), havsfarleden till Nordsjö (12,5 miljoner euro) och havsfarleden till Karleby (45 miljoner euro).

Projektet i Bredvik vid Ring I hör i hop med byggandet av snabbspårvägen Spår-Jokern. Spår-Jokern är ett av huvudstadregionens viktigaste tvärgående kollektivtrafikprojekt och en central åtgärd för att förbättra servicenivån inom de hållbara färdsätten. Projektet gör det möjligt att bygga ut Spår-Jokern på hela sträckan från Östra centrum i Helsingfors till Kägelviken i Esbo. Anslagsbehovet för 2018 är 2 miljoner euro.

För den anslutande trafiken till utbyggnaden av västmetron föreslås fullmakt att ingå avtal till ett värde av 7 miljoner och ett anslag på 7 miljoner euro. Västerleden utgör stommen för anslutningstrafiken till västmetron som har sin ändhållplats i Mattby. Bygget av den andra fasen av västmetron från Mattby vidare till Stensvik är en vidareutveckling av den utvecklingskorridor inom markanvändningen som bygger ut spårtrafiken till sydvästra Esbo.

Den totala kostnadskalkylen för projektet med havsfarleden till Nordsjö är 25 miljoner euro, och beloppet fördelas jämnt mellan staten och Helsingfors Hamn. Det finns planer på att söka totalt ca 5 miljoner euro TEN-stöd för projektet. Syftet med projektet är att trygga de framtida verksamhetsförutsättningarna för containerfartygstrafiken till hamnen i takt med att fartygen växer i storlek. Projektet borgar också för kostnadseffektiva sjötransporter till Äänekoski bioproduktfabrik. Anslagsbehovet för 2018 är 1 miljon euro.

Projektet för farleden till Karleby förbättrar transportekonomin för de godstransporter som går via Karleby hamn. Projektet är förknippat med de fördjupnings- och utvidgningsarbeten i hamnen som Karleby hamn planerar och genomför. Totalkostnadskalkylen för den förbättrade havsfarleden till Karleby är 45 miljoner euro. Det är meningen att kostnaderna för projektet ska fördelas mellan staten och Karleby stad. Anslagsbehovet för 2018 är 15 miljoner euro.

Regeringen har också fattat beslut om att förbättra trafikförbindelserna mellan fastlandet och ön Karlö i Bottenviken. En fast förbindelse till Karlö genomförs enligt livscykelmodellen på så sätt att den fasta förbindelsen på lång sikt är totalekonomiskt fördelaktigast för staten och ger användarna större kapacitet än den nuvarande förbindelsen. Årsavgiften ersätter de årliga driftskostnaderna för färjan. Regeringen har för avsikt att fatta beslut om att inleda projektet i samband med att budgetpropositionen för 2018 kompletteras.

Regeringen har också beslutat att ett, eller högst två, projekt för utveckling av transportnätet bereds så att besluten kan fattas vid regeringens ramförhandlingar våren 2018 och att projektet/projekten inleds under denna valperiod.

Västmetron, snabbspårvägen Spår-Jokern och spårvägen i Tammerfors beviljades fullmakter i statsbudgeten för 2017. För dessa projekt betalas statsunderstöd i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år. För bygget av västmetron anvisas 31,5 miljoner euro, för Spår-Jokern 0,3 miljoner euro och för fas 1 i utbyggnaden av spårvägen i Tammerfors 15,8 miljoner euro.

Stöd till trafik och transport

I förslaget anvisas sammanlagt 214 miljoner euro som stöd till trafiken och till upphandling av trafik- och transporttjänster. Beloppet ligger i nivå med anslaget för 2017.

Av anslaget anvisas 101,4 miljoner euro för att förbättra konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport. För höstens tilläggsbudget bereder KM ett förslag om att staten i form av stöd till sjöfarten till arbetsgivarna betalar tillbaka den arbetsgivarandel av arbetslöshetsförsäkringspremierna som har betalats för de allmänt eller begränsat skattskyldiga arbetstagare för vilka förskottsinnehållning har verkställts. Den föreslagna ändringen avses bli tillämpad endast på stöd som betalas för kostnader som uppkommit 2017. Förslaget beräknas inte öka behovet av anslag.

Av anslaget på 84,5 miljoner euro till stödet till upphandling och utveckling av kollektivtrafiktjänster avses 30,2 miljoner euro användas till att täcka kostnaderna för upphandlingsavtalet för åren 2016-2019 för tågtrafik mellan staten och VR-Group Ab, 33,5 miljoner euro för det anslag som NTM-centralerna beviljas för upphandling av regionala och lokala trafiktjänster, prisskyldigheter och utveckling, 17,9 miljoner euro för stöd till de stora och medelstora stadsregionernas kollektivtrafik samt totalt 2,9 miljoner euro för upphandling av flygtrafik, stödjande av Kvarkentrafiken, utvecklingsprojekt och mobilitetsstyrning.

Ingen banskatt tas ut, halveringen av farledsavgifterna fortsätter

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av banskattelagen. Enligt regeringspropositionen tas i enlighet med gällande praxis ingen banskatt ut fram till utgången av 2018. Banskatt tas varken ut för el- eller dieseldriven godstrafik 2015-2018. Konsekvenserna för statens skatteintäkter beräknas vara cirka 12,0 miljoner euro per år. De totala intäkterna för banskatten är 4,8 miljoner euro.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen också en proposition med förslag till ändring av lagen om farledsavgift. Enligt regeringspropositionen fortsätter halveringen av farledsavgiften till utgången av 2018. Farledsavgiften halverades 2015-2018 som en del av kompenseringen för de negativa verkningarna av svaveldirektivet samt arbetsmarknadslösningen så att sänkningen främst gäller lastfartyg och de bästa isklasserna. De totala intäkterna för farledsavgiften är 47,4 miljoner euro.

Utsläppssnåla transportsätt främjas

I regeringens ramförhandlingar på våren 2017 beslutade man att under åren 2018-2021 satsa 100 miljoner euro på åtgärder som ingår i regeringens energi- och klimatstrategi. För de åtgärder inom trafik- och transportsektorn som genomför strategin har man i budgeten för år 2018 reserverat 16 miljoner euro. För anskaffning av renodlade elbilar samt konvertering av gas- och flexbränslebilar reserveras sammanlagt 6 miljoner euro. Utbyggnaden av laddnings- och distributionsnätet och elektrifieringen av tätortslogistiken stöds med 4,5 miljoner euro på ett regionalt jämlikt sätt. Utvecklingen av den offentliga persontrafiken i stadsregioner stöds med 3,5 miljoner euro. Dessutom understöds en förändring av människornas mobilitetsvanor med ett tillägg på 2 miljoner euro till spårtrafiken.

Utöver detta beslutade regeringen i budgetmanglingen att reservera 8 miljoner euro för skrotningspremier för bilar 2018. Därför överlämnar regeringen i samband med budgetpropositionen till riksdagen en proposition med förslag till en lag om en skrotningspremie, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar för personbilar.

Tilläggsfinansiering för tv-kanalernas nyhets- och aktualitetsverksamet

I den första tilläggsbudgeten för 2017 beviljades 1 miljon euro för stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid tv-kanaler som betjänar allmänintresset (public service). För detta ändamål föreslås nu ett anslag på 2 miljoner euro. Anslaget är ett statsunderstöd till nyhets- och aktualitetsprogram som produceras av kanaler som betjänar allmänintresset. Syftet med anslaget är att säkerställa en pluralistisk nyhetsverksamhet och alternativa nyhetskällor i tv som når samtliga medborgare.

För insatser i avsikt att upprätthålla informationssäkerheten och funktionssäkerheten i det digitala samhället anvisas 2 miljoner euro. Tillförlitlig och säker hantering av digital information kommer att vara en allt viktigare produktionsfaktor i utvecklingen av nya trafik- och transporttjänster och marknaden för dem.

Det riksomfattande bredbandsprojektet fortsätter. Till den del som fullmakten inte har använts får Kommunikationsverket ingå avtal enligt den fullmakt som beviljats i tidigare års budgetar.

Det föreslås ingen indexjustering i finansieringen av Rundradion Ab 2018.

Väder-, havs- och klimattjänster

I omkostnaderna för Meteorologiska institutet föreslås ett tillägg på 1 miljon euro för att bygga ut radarnätet. Det nuvarande väderradarnätet täcker inte hela Finland. Inom flygtrafiken och vägtrafiken är väderradarnätet ett mycket väsentligt mätverktyg med tanke på väderleksförhållandena och andra omständigheter som inverkar på säkerheten. Enligt planerna ska den nya radarn placeras i Kajanaland.

Utöver detta föreslås ett anslag på 0,75 miljoner euro för finansieringen av anläggningsprojektet för forskningsinfrastruktur för aerosoler, moln och spårgaser (ACTRIS). Tack vare anslaget kan Finlands nationella nät av ACTRIS-stationer uppdateras och göras kompatibelt med det övriga ACTRIS-nätet. Dessutom blir det möjligt att vidareutveckla ACTRIS-forskningsinfrastrukturen så att den blir bäst i världen, att skapa en konkurrenskraftig forskningsmiljö för forskare inom branschen och att skapa förutsättningar för att placera ACTRIS-huvudkvarteret i Finland.

Ytterligare information

Infrastrukturprojekt:

Risto Murto, enhetsdirektör, tfn 040 505 3320

Eftersatt underhåll och utsläppssnål trafik:

Ari-Pekka Manninen, enhetsdirektör, tfn 050 594 2679

Stöd till trafiken och till tv-kanalernas nyhets- och aktualitetsverksamhet:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 050 344 3400

Hela budgetpropositionen och särskilt banlagen, lagen om farledsavgift samt väder-, havs- och klimattjänster:

Jaana Kuusisto, ekonomidirektör, tfn 040 837 8839