Inrikes virkestransporter föreslås underlättas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2022 12.40 | Publicerad på svenska 24.3.2022 kl. 13.46
Pressmeddelande
Virkeståg (Bild: Elena Noeva/Shutterstock)
Virkeståg (Bild: Elena Noeva/Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har sänt en proposition om komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen på remiss.

I denna proposition föreslås det att 80 § i spårtrafiklagen ändras så att vagnmateriel som används för transport av virke som internationella järnvägstransporter tillfälligt ska kunna användas också för virkestransporter inom Finland, om vagnmaterielen ägs av sådana skogsindustriföretag som är verksamma i Finland eller om dessa har ingått ett långvarigt hyresavtal om användningen av materielen med dem som äger materielen.

Importen av råvirke från Ryssland har upphört på grund av invasionen av Ukraina och de sanktioner som påförts i samband med den. Råvirke har importerats från Ryssland till Finland med sådan vagnmateriel för internationell trafik som inte kan användas vid inrikes järnvägstransporter.

Genom lagändringen underlättas situationen inom skogsindustrin nu när de internationella virkestransporterna ersätts med transporter av inhemskt råvirke.

Det är fråga om ett temporärt undantagsförfarande och det ska gälla till och med den 31 december 2023. Propositionen innehåller ett bemyndigande att vid behov förlänga giltighetstiden för undantagsförfarandet till utgången av 2025.

Avsikten är att en kompletterande regeringsproposition ska lämnas till riksdagen i brådskande ordning i april och att propositionen ska komplettera den andra propositionen med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen, som avses bli överlämnad till riksdagen den 7 april 2022.

Ytterligare information:

Emil Asp, enhetsdirektör, tfn 040 509 9757, [email protected]

Risto Saari, trafikråd, tfn 040 829 8132, [email protected]