Inrättandet av ett nationellt centrum för rymdlägesbild utreds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2022 15.27 | Publicerad på svenska 25.10.2022 kl. 13.00
Pressmeddelande
Europa från rymden (Bild: Shutterstock)
Europa från rymden (Bild: Shutterstock)

En styrgrupp som tillsatts av kommunikationsministeriet ska utreda möjligheterna att inrätta ett nationellt centrum för rymdlägesbild. Eftersom samhällsverksamhet är beroende av satellitsystemens tjänster, behövs förmåga att upptäcka skeenden i den jordnära rymden.

Tjänster som stöder sig på satellitsystem, såsom datakommunikation, fjärranalys och lokalisering, är en del av vardagen i vårt samhälle. Syftet med ett nationellt centrum för rymdlägesbild är att producera och sprida information om störningar i rymdvädret och om eventuella farosituationer som uppstår vid kollisionsrisk mellan satelliter som sänts ut i den jordnära rymden. I Finland behövs informationen hos olika myndigheter och försvarsförvaltningen, forskningsinstitut och företag som är viktiga med tanke på ett störningsfritt samhälle, såsom elnätsaktörer och tele- och datakommunikationsföretag.

Styrgruppens mål är att skapa en gemensam uppfattning hos ministerierna om inrättandet av ett centrum för rymdlägesbild och dess uppgifter. Styrgruppens mandatperiod är 1.10.2022-31.3.2023.

Gruppen sammanträdde för första gången den 20 oktober 2022 och ordförande för gruppen är enhetsdirektör Kaisa Laitinen från kommunikationsministeriet. I styrgruppen deltar förutom kommunikationsministeriet även jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och

kulturministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet och finansministeriet. Styrgruppens sekretariat finns vid Meteorologiska institutet. Sekretariatets arbete stöds av de permanenta experter från Lantmäteriverket och försvarsmakten som utnämnts till styrgruppen.

Vad görs härnäst?

Styrgruppens slutrapport blir klar senast den 31 mars 2023. Centrumet för rymdlägesbild ska inrättas stegvis åren 2023-2035.

Ytterligare information:

Kaisa Laitinen, enhetsdirektör, ordförande för styrgruppen, tfn 0295 342 608, [email protected]

Vesa Häyrinen, trafikråd, tfn 0295 342 368, [email protected]