Informationsutbytet om trafikbrott och -förseelser ska bli effektivare

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2013 14.04 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Europeiska unionen vill effektivisera det gränsöverskridande informationsutbytet om trafikförseelser inom unionens område. Målet är att förbättra utredningen och verkställandet av påföljderna i trafiksäkerhetsrelaterade brott och förseelser.

Syftet med direktivet om informationsutbytet om trafiksäkheretsrelaterade brott (CBE-direktivet) är att säkerställa en effektiv utredning av trafiksäkerhetsrelaterade brott och förseelser även när brotten begåtts med ett fordon registrerat i en annan EU-medlemsstat än den där brottet begicks.

Direktivet förutsätter att uppgifterna om fordon samt fordons ägare och innehavare i fordonsregistren finns tillgängliga för medlemsstaterna. Målet är att den stat där trafikbrottet begåtts kan använda uppgifterna som den får från ett annat land för att fastställa den ansvariga i brottet eller förseelsen. Informationsutbytet genomförs med hjälp av det gemensamma informationssystemet Eucaris.

Det internationella informationsutbytet om trafikbrott och -förseelser är redan nu möjlig i Europeiska unionen. På grund av CBE-direktivet föreslås ändringar i Finlands vägtrafiklag och lag om fordonstrafikregister som förbättrar informationsutbytet och hanteringen av personuppgifter.

Regeringen överlämnade den 5 december 2013 en proposition till riksdagen om ändring av lagen om fordonstrafikregister och vägtrafiklagen. Avsikten är att lagen ska träda i kraft i början av år 2014.

Ytterligare information:

Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 0295 34 2304