IMO gick framåt i fråga om att införa globala metoder för att minska fartygstrafikens utsläpp av växthusgaser

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2024 17.30 | Publicerad på svenska 26.3.2024 kl. 14.36
Pressmeddelande
Isbrytaren Kontio i Bottniska viken
Bild: Mikko Törmänen/Keksi, LVM

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön sammanträdde i London den 18–22 mars 2024. Vid kommitténs 81:a session diskuterades globala åtgärder för att minska fartygstrafikens utsläpp av växthusgaser.

I kommittén för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Committee, MEPC) diskuterades också bland annat bestämmelser om barlastvatten och begränsningsområden för svavel- och kväveoxid i de arktiska vattnen.

Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) har som mål att sjötransporterna ska vara koldioxidneutrala före 2050 eller omkring 2050 med beaktande av de nationella förhållandena. 

Senast 2030 ska fartygens utsläpp av växthusgaser minska med minst 20 procent jämfört med 2008 och etappmålet för 2040 är minst 70 procent. IMO:s medlemsstater kom i juli 2023 överens om att de globala åtgärderna för att minska utsläppen i enlighet med dessa mål ska godkännas senast 2025. Avsikten är att de överenskomna åtgärderna ska träda i kraft senast 2027. 

Vid sammanträdet fortsatte förhandlingarna om juridiskt bindande åtgärder för att minska utsläppen. Genom dessa åtgärder ska målen nås inom den tidsram som avtalats. Vid sammanträdet godkändes huvuddragen för den kommande regleringsramen, inklusive MARPOL-konventionens rubriker och underrubriker, under vilka den kommande regleringen ska byggas upp. 

Finlands förhandlare var nöjda med att man vid sammanträdet nådde så långt som rubrikerna för de konkreta avtalsändringarna. Finland anser också att det är ett bra förhandlingsresultat att visionen innehåller en målinriktad standard för fartygsbränsle och en separat ekonomisk styrningsmetod i enlighet med EU-medlemsstaternas förslag. 

Genom bränslestandarden införs bestämmelser om en gradvis minskning av växthusgasinnehållet i de bränslen som används inom sjöfarten. Genom ekonomiska metoder fastställs ett pris för växthusgasinnehållet i fartygens utsläpp , vilket ytterligare sporrar övergången till hållbara bränslen och drivkrafter. 

Finland anser att IMO:s ambitiösa utsläppsminskningsåtgärd skulle jämna ut obalansen i den internationella regleringen av utsläppen från sjötransporterna och jämna ut konkurrensvillkoren mellan EU och resten av världen i fråga om sjöfarten och näringslivet. Utsläppsminskningarna inom sjötransporterna bör i första hand främjas genom tillräckligt målmedvetna internationella åtgärder. Om målmedvetna internationella åtgärder fås till stånd, bör en betydande dubbel börda i EU-åtgärderna förhindras och avvecklas.

Fartygens gång i is och isförstärkta fartyg ska beaktas

Finland anser det viktigt att fartygens gång i is och isförstärkta fartyg
beaktas i de utsläppsminskningsmetoder som förhandlas fram inom IMO. Om IMO går mot en global koldioxidinnehållsavgift för bränslen, strävar Finland efter att en del av intäkterna från avgiften ska anvisas för utveckling av lösningar som minskar växthusgasutsläppen från isförstärkta fartyg och isbrytare.

Begränsningsområden för svavel- och kväveoxid i arktiska vatten

Vid sammanträdet bestämdes i enlighet med Kanadas och Norges förslag preliminärt att det inrättas begränsningsområden för kväve- och svaleoxid (NOX, SOX) i Kanadas arktiska vatten och i Norska havet.

De preliminära besluten kommer att avsevärt minska de negativa konsekvenserna av fartygens utsläpp av svavel- och kvävedioxid för människorna och naturen i de arktiska områdena. Avsikten är att de ändringar som görs i de internationella bestämmelserna för att inrätta sådana områden godkänns slutgiltigt vid MEPC:s nästa sammanträde i september–oktober. 

Bestämmelserna om barlastvatten preciserades

Vid sammanträdet utarbetades ett reglemente för svårbearbetat barlastvatten och anvisningar för hur behandlat avloppsvatten och gråvatten ska förvaras i fartygens barlastvattentankar. 

Med svårbearbetat barlastvatten avses vatten som tas i en hamn och som till sina egenskaper är sådant att fartygets system för behandling av barlastvatten inte kan hantera vattnet i enlighet med kraven. Detta är ett särskilt problem för Östersjön, där det barlastvatten som tas i en hamn kan vara mycket grumligt. 

Vad händer härnäst?

Enligt det beslut som fattades vid detta sammanträde ska en särskild expertgrupp som behandlar de olika metoderna för att minska utsläppen av växthusgaser sammanträda i London i juli. Förhandlingarna om de globala utsläppsminskningsmetoderna kommer att fortsätta mellan MEPC:s sessioner vid mötet för växthusgasarbetsgruppen den 23–27 september 2024 och vid MEPC:s nästa session den 30 september–4 oktober 2024.

Mer information:

Transport och kommunikationsverket:
Anita Mäkinen, ledare för delegationen, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, ledande sakkunnig, tfn 040 162 4592, anita.makinen(a)traficom.fi

kommunikationsministeriet:
Eero Hokkanen, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, konsultativ tjänsteman, tfn 050 476 0401, eero.hokkanen(a)gov.fi