IMO förhandlar om en skärpning av utsläppsminskningsmålet för 2050

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2021 8.30 | Publicerad på svenska 23.11.2021 kl. 13.10
Pressmeddelande
Ett fraktfartyg. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)
Ett fraktfartyg. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön sammanträder den 22-26 november 2021. Vid distansmötet ska man behandla metoder för att minska växthusgasutsläpp från den internationella sjöfarten och en skärpning av målet för minskning av utsläppen fram till 2050. Finland stöder en skärpning av det globala målet för minskning av utsläpp fram till 2050.

Vid det föregående mötet för IMO:s (International Maritime Organization) kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Committee, MEPC) i juni 2021 godkändes en global mekanism för utsläppsminskning på kort sikt. Det beslut som fattades är inte tillräckligt för en klar utsläppsminskning på kort sikt fram till 2030 i enlighet med IMO:s mål. Finland och de övriga EU-medlemsländerna motsatte sig den otillräckliga minskningsnivån på koldioxidintensiteten.

Vid det möte som nu inleds diskuteras till exempel den globala forsknings- och utvecklingsfond som ska ha sin grund i bränsleavgifter. Denna diskussion torde leda till förhandlingar om utsläppsminskningsmetoder på medellång och lång sikt, såsom den metod på marknadsvillkor som den föreslagna fonden utgör. Deras utsläppsminskningseffekt är sannolikt mycket större än den kortsiktiga metod som det beslutats om tidigare.

Inom IMO understöder Finland utvecklingen av marknadsbaserade utsläppsminskningsmetoder som främjar koldioxidsnåla och koldioxidfria bränslen.De medel som eventuellt samlas in genom globala marknadsmässiga metoder för utsläppsminskning bör enligt Finland användas för att snabbt utveckla och ta i bruk lösningar som minskar utsläppen från sjöfarten. Vid fördelningen av medel ska särskilt de minst utvecklade staterna och små östater beaktas. Finland anser det vara viktigt att man redan vid detta möte kommer överens om regleringsramar för dylika metoder, så att beslut kan fattas vid nästa möte våren 2022.

Vid sessionen behandlas en skärpning av målet för minskning av växthusgasutsläppen fram till 2050. Beslut om detta ska fattas senast i samband med uppdateringen av IMO:s preliminära strategi för växthusgasutsläpp före 2023. Finland understöder i likhet med de övriga EU-staterna att det globala målet för minskning av utsläppen fram till 2050 skärps från nuvarande 50 procent till 100 procent, dvs. att man åtar sig att sträva efter en helt koldioxidfri sjöfart fram till 2050. Statsrådet har redan i sitt principbeslut från maj fastställt att Finland understöder en skärpning av IMO:s mål.

Utöver det skärpta målet för minskning av utsläppen behandlar kommittén för skydd av den marina miljön vid sitt möte barlastvattenfrågor, fartygens energieffektivitet samt minskningen av plastavfall som slängs i havet från fartyg.

I mötet deltar representanter för kommunikationsministeriet, miljöministeriet, Transport- och kommunikationsverket, Meteorologiska institutet och Ålands landskapsregering.

Vad händer härnäst?

Novembersessionen i kommittén för skydd av den marina miljön är viktig inte bara med tanke på IMO:s mål för 2050 och forsknings- och utvecklingsfonden utan också med tanke på uppdateringen av hela växthusgasstrategin och tidsramen för kommande åtgärder. Om enighet inte nås i dessa frågor eller om besluten åter skjuts fram, ökar trycket på regional reglering till exempel på EU-nivå.

Inom IMO har Finland drivit på ambitiösa utsläppsminskningsmål för den internationella sjöfarten, och en stram tidsram för ibruktagandet av åtgärderna för utsläppsminskning, eftersom globala åtgärder har störst effekt. Finland har föreslagit ny arbetspraxis för att effektivera IMO:s arbete. Avsikten är att också denna ska diskuteras vid den session som inleds nu.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, [email protected], Twitter @PaiviAntikainen

Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, tfn +358 050 476 0401, [email protected], Twitter @eerohokkanen