IMO färdigställde en mekanism för minskning av utsläppen på kort sikt – Finlands orosmoment beaktades

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2022 13.15 | Publicerad på svenska 17.6.2022 kl. 18.19
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila / VNK)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila / VNK)

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön sammanträdde den 6-10 juni 2022. Vid distansmötet preciserades genom reglemente den metod för minskning av utsläppen på kort sikt som förhandlades fram redan i juni 2021. Metoden går ut på att förbättra energieffektiviteten hos befintliga fartyg och att begränsa fartygens koldioxidintensitet.

Finlands mål var att den allmänna nivån på klimatambitionen hos metoden på kort sikt inte ska sänkas och att metodens reglemente ska beakta särförhållandena inom vintersjöfarten. Båda förhandlingsmålen uppnåddes. De isförstärkta fartygen beaktas nu med korrigeringskoefficienter i den nya framförhandlade regleringen.

- Det är mycket viktigt för Finland att isförstärkta fartyg beaktas i den globala utsläppsregleringen. Detta förhandlingsresultat inom IMO visar att man internationellt fortfarande vill hålla fast vid principen om jämlik behandling av fartyg, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Vid sessionen hann knappt någon diskussion föras om metoderna för att minska utsläppen på medellång sikt. Finland understöder EU-medlemsstaternas förslag om en kombination av en global bränslestandard och ett ekonomiskt styrmedel.

De av Finland förespråkade förslagen till ny arbetsordning för IMO för förhandlingarna om utsläppsminskning framskred inte vid denna session. Med de arrangemang som Finland föreslagit kunde förhandlingarna föras effektivare. Frågan kvarstår dock på agendan och målet är att lösa den genast när mötena åter ordnas i IMO:s högkvarter i London. I fråga om kommittén för skydd av den marina miljön hålls möten eventuellt i december i år.

Medelhavet som restriktionsområde i fråga om svaveloxider

Vid sessionen godkändes preliminärt att hela Medelhavet förklaras som ett restriktionsområde i fråga om svaveloxider (Sulphur Emission Control Area, SECA). Det är resultatet av flera års ansträngningar, särskilt från EU:s medlemsstater. Förslaget lades fram av alla Medelhavsstater och, på grund av EU:s exklusiva befogenhet som baserar sig på svaveldirektivet, av alla EU:s medlemsstater.

Finland har haft en roll i beredningen av förslaget bland annat genom att sprida goda erfarenheter i fråga om Östersjön. Meteorologiska institutet har dessutom varit med om att göra utsläpps- och effektbedömningar av förslaget. Östersjön har varit SECA-område sedan 2015.

Vad händer härnäst?

Förhandlingarna om metoder för minskning av utsläpp på medellång och lång sikt och om en uppdatering av IMO:s preliminära växthusgasutsläppstrategi fortsätter i december 2022 både vid det 13:e mötet för växthusgasarbetsgruppen och vid den 79:e sessionen för kommittén för skydd av den marina miljön.

Ytterligare information:

Anita Mäkinen, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, ledande sakkunnig, Transport- och kommunikationsverket, tfn 040 162 4592, [email protected], Twitter @AnitaMakinen

Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 050 476 0401, [email protected], Twitter @eerohokkanen