Granskningen av uppgifterna i farkostregistret fortsätter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2010 8.53 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Ett kungörelseförfarande som gäller farkostregistret har inletts den 5 november 2010 och avslutas den 5 maj 2011. Under den här tiden är det ännu möjligt att granska båtars och farkosters registeruppgifter. När kungörelseförfarandet har avslutats kommer oanmälda båtar och farkoster att avlägsnas ur registret.

På magistraternas webbsidor finns förteckningar i vilka du kan kontrollera om din egen båt finns bland de båtar vars uppgifter fortfarande är ogranskade och vilka efter kungörelseförfarandet kommer att avlägsnas ur registret.

Lagen om farkostregistret trädde i kraft den 1 oktober 2007. Enligt lagen skulle registeruppgifterna för båtar som registerförts före nämnda tidpunkt uppdateras i överensstämmelse med den nya lagen inom tre år efter att lagen trätt i kraft, alltså före den 1 oktober 2010.