Gott utgångsläge för Finland inför förverkligandet av EU:s program för alternativa drivmedel

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2013 9.59 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

EU-kommissionen lanserade den 24 januari 2013 ett åtgärdsprogram och förslag på obligatoriska rättsakter om användning alternativa bränslen i trafiken. I Finland var EU:s förslag väntade och man har förberett sig på nationell nivå redan under ett års tid.

- Vi har satsat på bränsle- och drivkraftsfrågor, eftersom det med tanke på klimatarbetet med trafiken och Finlands konkurrenskraft är viktigt att förutse hur framtiden ser ut, säger trafikminister Merja Kyllönen.

Tyngdpunkten i EU:s program ligger bl.a. på gemensamma standarder för alla alternativa bränslen för trafik samt distribution av dessa, samt information riktad till konsumenter om bränslenas förenlighet och jämförbarheten hos priserna. Dessutom föreslår kommissionen rättsakter för tillgänglighet för och distribution av naturgas.

Kommissionen förslår även att medlemstaterna ska utarbeta nationella politikprogram, där de fastslår målsättningar och metoder för att främja användningen av alternativa drivmedel.

I Finland är det förberedande arbetet redan gjort

I Finland har man redan länge hållit på med det förberedande arbetet och ett nationellt åtgärdsprogram har förberetts under drygt ett år. Under våren kommer såväl LNG-åtgärdsprogrammet för den nationella fartygstrafiken som slutrapporten för arbetsgruppen som övervägt framtida drivmedel att bli klara.

- Ett exempel på framförhållning är att vi denna vecka fick EU-kommissionens godkännande för vårt förslag om ändringar i det statliga stödprogrammet, med vilka vi kan hjälpa sjöfartsbranschen anpassa sig till de allt strängare begränsningarna av svavelutsläpp innan de träder i kraft. Det verkar även som att vi har kunnat påverka EU:s rättsaktsförslag för alternativa bränslen och innehållet i åtgärdsprogrammet, då de verkar stöda Finlands nationella målsättningar, konstaterar minister Kyllönen nöjt.

Exempelvis då det gäller LNG är Finland redan igång med det åtgärdsprogram som kommissionen nu lanserat. Under våren kommer ett LNG-åtgärdsprogram för sjöfarten att stå klart, där man bland annat presenterar satsningar för att öka användningen av LNG och för byggande av LNG-infrastruktur. LNG är på lång sikt även en av lösningarna på EU:s åtstramade svavelbegränsningar.

- Härnäst diskuteras alternativa drivmedel för trafiken vid regeringens ramförhandlingar, då man i mer detalj tar ställning till åtgärder som inleds utgående från energi- och klimatstrategin samt de åtgärder som svaveldirektivet förutsätter, berättar Kyllönen.

Förslaget till LNG-åtgärdsprogram för den finska sjöfarten skickats för utlåtande den 22 januari 2013.

Arbetsgruppen Framtidens drivmedel i trafiken vid kommunikationsministeriets arbete ska vara klart före den 30 april 2013. Arbetsgruppens uppgift är att utvärdera framtiden för alternativa drivmedel i trafiken i Finland fram till år 2020 och 2020.

Ytterligare information:
Sarianne Hartonen, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2325
Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 0294 34 2367, 040 580 0894