Giltighetstiden för dupletter av körkort ändras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2016 13.58 | Publicerad på svenska 19.5.2016 kl. 14.03
Pressmeddelande

Giltighetstiden för dupletter av långvariga körkort som utfärdats före 2013 blir kortare. I fortsättningen utfärdas dupletter för viss tid i enlighet med körkortslagen och därför kan den nya giltighetstiden avvika från det ursprungliga körkortets giltighetstid.

Regeringen framställde den 19 maj ett stadfästande av ändringen av körkortslagen. Lagen träder i kraft den 1 november 2016.

Innehavaren av ett körkort ska ansöka om duplett eller ersättande körkort t.ex. om han eller hon har bytt namn eller om körkortet har blivit stulet, förkommit eller förstörts.

De tidsfrister på femton och fem år som anges i EU:s direktiv om körkort antogs i Finland den 19 januari 2013. Körkort med körrätt för personbil beviljas för femton år och körkort för lastbil eller buss för fem år i sänder. När innehavaren har fyllt 70 år är giltighetstiden fem eller två år, beroende på körkortskategori.

Ett körkort som har utfärdats före 2013 är giltigt till dess att körkortsinnehavaren fyller 70 år. Körkort utfärdade före 2013 och dupletter beviljade på basis av dem gäller till den sista giltighetsdag som anges på körkortet, men högst till och med den 18 januari 2033. Detta datum är en tidpunkt som fastställts av EU och då ska alla körkort som används eller utfärdas i medlemsstaterna uppfylla kraven i direktivet.

Frekvensen för att förnya körkort ökar när vi börjar tillämpa giltighetstiderna enligt direktivet på de dupletter och andra ersättande körkort som utfärdas med stöd av giltighetstiderna för långvariga körkort enligt tidigare bestämmelser. Detta är fallet särskilt i fråga om körkort som ger rätt att köra tunga fordon, eftersom giltighetstiden för sådana är bara fem år.

Ändringen av körkortslagen baserar sig på genomförandet av EU-körkortsbestämmelserna i Finland. Enligt Europeiska kommissionen uppfyller nuvarande praxis i Finland inte kraven i körkortsdirektivet. Kommissionen har väckt talan mot Finland vid Europeiska unionens domstol, eftersom Finland inte har genomfört ändringarna inom den tid som kommissionen har fastställt.

Ytterligare information:

Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0295 34 2571