Forumet för digitalisering av logistiken säkerställer Finlands ledande ställning i digitaliseringen av logistik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2021 16.00 | Publicerad på svenska 2.9.2021 kl. 16.19
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: LVM)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: LVM)

Kommunikationsministeriet har tillsatt ett forum för digitalisering av logistiken för åren 2021-2023. Forumet består av företrädare för intressentgrupper och myndigheter och det ska säkerställa Finlands ledande ställning i digitaliseringen av logistiken. Inrättandet av forumet är en central åtgärd i statsrådets principbeslut om digitalisering av logistiken av den 27 maj 2021.

Forumets uppgift är att i samarbete säkerställa verkställandet av principbeslutet om digitalisering av logistiken samt i synnerhet distributionen av digitala data i leveranskedjor i syfte att minska kostnaderna, påskynda en hållbar tillväxt och uppnå de klimatpolitiska målen. Forumet främjar konkreta metoder för att stärka digitaliseringen av logistiken, stöder projekt i nätverk som utnyttjar data samt stöder och påskyndar det nationella genomförandet av EU-regleringen.

- Digitaliseringen gör transporterna smidigare och underlättar optimeringen av dem, såväl i enskilda leveranskedjor som i hela transportsystemet. Systematisk datahantering och datadelning på så bred bas som möjligt kan avsevärt minska utsläppen. Genom konstruktivt samarbete kan denna utveckling påskyndas, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Ordförande för gruppen är enhetsdirektören, trafikrådet Maria Rautavirta från kommunikationsministeriet. I forumet ingår representanter för företag som tillhandahåller logistik- och transporttjänster samt olika digitala lösningar, centrala branscher som använder tjänster inom industri, handel och andra tjänster samt representanter för ministerier och myndigheter.

Vad händer härnäst?

Forumet för digitalisering av logistiken sammanträder fyra gånger per år eller vid behov. Forumets mandattid löper ut den 31 december 2023.

Ytterligare information:

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 7185 975, Twitter: @mrautavirta

Essi Teljo, överinspektör, tfn 050 328 0398