Förordning om öppen information om mobilitetstjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2017 13.29 | Publicerad på svenska 7.9.2017 kl. 13.36
Nyhet

Regeringen främjar målen i lagen om transportservice genom en förordning om sådan information om mobilitetstjänster som tjänsteleverantörerna ska göra allmänt tillgänglig. Syftet med förordningen är att bana väg för nya och nytänkande av mobilitetstjänster. Möjligheten att utnyttja täckande och uppdaterad information är en viktig förutsättning till exempel för att bygga enhetliga resekedjor.

I lagen om transportservice förpliktas alla tillhandahållare av mobilitetstjänster inom persontrafiken att göra väsentlig information om deras tjänster fritt tillgänglig. I praktiken betyder detta att uppgifterna ska kunna användas fritt med hjälp av en förbindelse som upprättats i ett informationssystem och att de ska finnas att tillgå i maskinläsbar form i ett format som enkelt kan behandlas.

Statsrådets förordning om tillträde till information gäller samtliga transportslag (vägtrafik, spårtrafik, sjöfart och luftfart) och alla aktörer från dem som tillhandahåller traditionella transporttjänster till aktörer som tillhandahåller olika typer av stödtjänster såsom parkeringstjänster. Med väsentlig information avses uppgifter om linjer, hållplatser, tidtabeller, priser och tillgång till tjänsterna samt fordonens tillgänglighet.

Fördelarna med öppna gränssnitt bedöms vara klart större än kostnaderna för dem, eftersom fördelarna på bred front tillfaller serviceanvändarna, marknadsaktörerna och samhället allmänt taget. Öppna data och tillgången till information är viktiga faktorer med tanke på serviceutveckling, innovationer och samhällets öppenhet.

För att underlätta informationsförmedlingen skapar Trafikverket ett redskap som gör det möjligt att dela information utan att öppna gränssnittet till det egna systemet. Trafikverket är också nationell kontaktpunkt för EU-omfattande reseinformationstjänster.

Regeringen godkände den 7 september 2017 en förordning som hänför sig till lagen om transportservice och som innehåller närmare bestämmelser om vad som avses med väsentlig information i fråga om olika mobilitetstjänster.

Förordningen om väsentlig information om mobilitetstjänster avses träda i kraft den 1 januari 2018. Lagen om transportservice träder i huvudsak i kraft den 1 juli 2018, men bestämmelserna om tillträde till information träder i kraft redan vid årsskiftet.