Företagen klarade recessionen väl beträffande sina logistikfunktioner

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2010 10.53 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

De finska företagens logistikkostnader under 2009 utgjorde i genomsnitt 11,9 procent av omsättningen. Under 2008 var den motsvarande andelen 14,2 procent. Ändringen förklaras av att i synnerhet transportkostnadernas andel har sjunkit märkbart. I internationella jämförelser ligger Finlands konkurrenskraft och logistiska funktionsduglighet fortfarande på en mycket god nivå.

De här resultaten framgår ur Logistikutredning 2010, publicerad av kommunikationsministeriet. Det är i ordningen den sjätte logistikutredningen som KM låtit göra. För över 90 procent av de stora och medelstora företagen har logistiken en stor betydelse för lönsamheten och nivån på kundservicen.

I detta års undersökning ligger tyngdpunkterna på logistikkostnaderna i industrin och handeln, nyckeltalen, utkontraktering av logistiken samt betydelsen av företagets lokalisering för verksamheten. Omkring 1800 svar gavs på enkäten. Inom sitt område är logistikutredningen den mest heltäckande i hela världen.

Kostnadsnivån för logistiken har börjat sjunka i synnerhet i stora företag och mikroföretag. Däremot verkar logistikkostnaderna i små och medelstora företag ha stigit en aning från nivån vid senaste jämförelseår 2008. I synnerhet i de små företagen har kostnaderna för det lagerbundna kapitalet stigit.

Nyckeltalen för de logistiska processernas effektivitet är fortfarande rätt goda och personalens logistiska kunnande motsvarar väl företagens behov. De hot företagen ser för kommande år är stigande kostnader, hårdare konkurrens och sämre tillgång på kunnig personal. De som svarade 2008 ansåg att det största hotet var en svagare efterfrågan.

Också utkontraktering av logistiktjänsterna blir fortfarande vanligare; i synnerhet utkontraktering av dataadministrationen för logistiken.

Företagen har blivit nöjdare med hur logistiken fungerar på den ort där de är belägna. Man upplever att skillnaderna i verksamhetsförutsättningarna mellan södra och det övriga Finland har ökat. Mest nöjda med de logistiska förutsättningarna var företagen i Nyland, Päijänne-Tavastland, Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Egentliga Finland och Birkaland. Minst nöjda var företagen i Lappland, Södra Savolax, Kajanaland och Norra Karelen.

Resultaten stöder uppfattningen att företagen inte uppfattar logistiken endast som en funktion som förorsakar kostnader. Logistiken är också en central faktor för företagets kundservice, lönsamhet och konkurrenskraft.

Logistikutredningen 2010, som gjorts av logistikforskargruppen på handelshögskolan vid Åbo universitet, finns i sin helhet på kommunikationsministeriets webbplats www.lvm.fi.

Ytterligare information
trafikrådet Lassi Hilska, tfn 09 160 28497, 040 543 6573
överingenjör Jari Gröhn, tfn 09 160 28501, 040 581 6787